Komisioni Institucional i Zgjedhjeve të Universitetit Bujqësor të Tiranës _ VENDIM Nr.31

VENDIM

Nr 31 . Datë 01.07.2024

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve të Universitetit Bujqësor të Tiranës në:

1. Vendimin Nr. 29, datë 21.06.2024, me Nr. 124 Prot., të KIZ në lidhje me fituesin për autoritetin drejtues REKTOR;

2. Vendimin Nr. 30, datë 21.06.2024, me Nr. 126 Prot., të KIZ në lidhje me përshtatësit për organin drejtues SENAT AKADEMIK;

3. Vendimin Nr. 13, datë 21.06.2024, me Nr. 63 Prot., të Komisionit të Zgjedhjeve në Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit në lidhjet me fituesin për autoritetin drejtues DEKAN:

4. Vendimin Nr. 14, datë 21.06.2024, me Nr. 64 Prot., të Komisionit të Zgjedhjeve në Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit në lidhjet me fituesit për PËRGJËGJËS TË NJËSIVE BAZË:

5. Vendimin Nr. 15, datë 21.06.2024, me Nr. 65 Prot., të Komisionit të Zgjedhjeve në Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit në lidhjet me fitues për DREJTUES i Institutit të Resurseve Gjenetike të Bimëve;

6. Vendimin Nr. 16, datë 21.06.2024, me Nr. 30 Prot., të Komisionit të Zgjedhjeve në Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit në lidhje me autoritetin drejtues DEKAN;

7. Vendimin Nr. 17, datë 21.06.2024, me Nr. 45 Prot., të Komisionit të Zgjedhjeve në Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit në lidhjet me përshtatësit për PËRGJEGJËS TË NJËSIVE BAZË:

8. Vendimin Nr. 8, datë 21.06.2024, me Nr. 69 Prot., të Komisionit të Zgjedhjeve në Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Ushqimit në lidhje me me fitues për autoritetin drejtues DEKAN;

9. Vendimin Nr. 9, datë 21.06.2024, me Nr. 70 Prot., të Komisionit të Zgjedhjeve në Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Ushqimit në lidhje me përgjegjësit për PËRGJEGJËS TË NJËSIVE BAZË:

10. Vendimin Nr. 14, datë 21.06.2024, me Nr. 84 Prot., të Komisionit të Zgjedhjeve në Fakultetin e Shkencave Pyjore në lidhjet me fituesin për autoritetin drejtues DEKAN;

11. Vendimin Nr. 15, datë 21.06.2024, me Nr. 85 Prot., të Komisionit të Zgjedhjeve në Fakultetin e Shkencave Pyjore në lidhje me përshtatet për PËRGJEGJËS TË NJËSIVE BAZË:

12. Vendimin Nr. 45, datë 21.06.2024, me Nr. 45 Prot., të Komisionit të Zgjedhjeve në Fakultetin e Mjekësisë Veterinare në lidhje me autoritetin drejtues DEKAN;

13. Vendimin Nr. 46, datë 21.06.2024, me Nr. 46 Prot., të Komisionit të Zgjedhjeve në Fakultetin e Mjekësisë Veterinarë në lidhje me PërGJEGJËS TË NJËSIVE BAZË;

VENDOSI

Të shpallë rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve për fuqinë dhe organet drejtuese në Universitetin Bujqësor të Tiranës si më poshtë 

VENDIM Nr. 31 

 
Komisioni Institucional i Zgjedhjeve të Universitetit Bujqësor të Tiranës _ VENDIM Nr.28