UBT
Kurrikula e Nivelit te Dyte Departamenti i Prodhimit Bimor PDF Printoni E-mail

Kurrikula e Nivelit te Dyte

Departamenti i Prodhimit Bimor

Dega: Prodhim Bimor

Viti I Për studentët me background nga UBT Semestri I

Nr

Moduli

Orë

Raporti

Ore Gjithsëj

Kredite

fizike

Leksione

M Praktike

Shuma

1

Bioteknologjia e bimeve

3

2 : 1

30

15

45

5

2

Resurset gjenetike

3

2 : 1

30

15

45

5

3

Inxhinieri gjenetike

3

2 : 1

30

15

45

5

4

Biostatistike

3

2 : 1

30

15

45

5

5

Fiziologjia e bimeve te kultivuara

3

2 : 1

30

15

45

5

6

Gjeneza e dhe klasifikimi i tokave

3

2 : 1

30

15

45

5

Totali

18

12 : 6

180

90

270

30

Viti I Per studentet me background Biologji-Kimi Semestri I

Nr

Moduli

Orë

Raporti

Orë Gjithsej

Kredite

fizike

Leksione

M Praktike

Shuma

1

Bazat e prodhimit shtazor

5

3 : 2

45

30

75

8

2

Teknologji kult bimësh

5

3 : 2

45

30

75

8

3

Shkenc toke dhe agroekologji

4

2 : 2

30

30

60

6

4

Bazat e mekanikës bujqësore

2

1 : 1

15

15

30

4

5

Bazat e konomise bujqesore

2

1 : 1

15

15

30

4

Totali

18

10 : 8

150

120

270

30

Viti I Semestri II

Nr

Moduli

Ore

Raporti

Orë Gjithsej

Kredite

fizike

Leksione

M Praktike

Shuma

1

Menaxhimi i makinave bujqesore

3

2 : 1

30

15

45

5

2

Modelet e eksperimentimit bujqesor

3

2 : 1

30

15

45

5

3

Kimia dhe biokimia e pesticideve

3

2 : 1

30

15

45

5

4

Agroekologjia

3

2 : 1

30

15

45

5

5

Politikat e perdorimit te tokes

3

2 : 1

30

15

45

5

6

Shoqerimet bimore

3

2 : 1

30

15

45

5

Totali

18

12 : 6

180

90

270

30

Viti II Semestri III

Nr

Moduli

Ore

Raporti

Orë Gjithsej

Kredite

fizike

Leksione

M Praktike

Shuma

1

Bimet aromatike bujqesore

3

2 : 1

30

15

45

5

2

Bioenergjia

3

2 : 1

30

15

45

5

3

Perimet ne mjediset e mbrojtura

2

1 : 1

15

15

30

4

4

Vleresimi & standartet mjedisore

2

1 : 1

15

15

30

4

5

Eficiensat e te ushqyerit te bimeve

2

1 : 1

15

15

30

4

6

Lënde me zgjedhje

2

1 : 1

15

15

30

4

7

Lende me zgjedhje

2

1 : 1

15

15

30

4

Totali

18

10 : 8

135

105

240

30

Viti I Semestri IV

Nr

Moduli

Ore

Raporti

Orë Gjithsej

Kredite

fizike

Leksione

M Praktike

Shuma

1

Teza e nivelit të dytë

30

Totali

30

Module me zgjedhje

Nr

Moduli

Ore

Raporti

Ore Gjithsej

Kredite

fizike

Leksione

M Praktike

Shuma

1

Projektet ne bujqesi

2

1 : 1

15

15

30

4

2

E drejta agrare

2

1 : 1

15

15

30

4

3

Bujqesia organike

2

1 : 1

15

15

30

4

4

Marketingu nderkombetar bujqesor

2

1 : 1

15

15

30

4

5

virusologjia

2

1 : 1

15

15

30

4

6

Aplikimi I fitohormoneve ne bujqesi

2

1 : 1

15

15

30

4

7

Kultivimi i kerpudhave

2

1 : 1

15

15

30

4

8

Teknikate kulturave “in-vitro”

2

1 : 1

15

15

30

4

9

Biologjia e fares

2

1 : 1

15

15

30

4

Përgjegjësi Departamenti DEKANI

Prof. As. Dr. Nikoll BARDHI Prof. As. Dr. Ardian MAÇI

 

WEBMASTER:: Fabjan Lashi::
Ndihmuan:: Xhoni Gero - Blenard Spaho::