UBT
PDF Printoni E-mail

Kurrikula e Master Niveli Dyte

Departamenti i Agromjedisit & Ekologjise

Dega: Master ne Teknologji Mjedisi

Viti I Semestri 1

Nr

Modulet

Ore Fizike

Raporti

Ore Gjithesej

Kredite

Leksione

M Praktike

Totali

1

Shkence toke e avancuar

4

2:2

30

30

60

5

2

Analize e modeleve mjedisore

3

2:1

30

15

45

4

3

Problemet Mjedisore te tokes

5

3:2

45

30

75

6

4

Ekologjia dhe ndikimi njerzor

4

2:2

30

30

60

5

5

Politikat e perdorimit te tokes

4

2:2

30

30

60

5

6

Ekosistemika

4

2:2

30

30

60

5


Totali

24

13:11

195

165

360

30

Viti I Semestri 2

Nr

Modulet

Ore Fizike

Raporti

Ore Gjithesej

Kredite

Leksione

M Praktike

Totali

1

Bimet dhe te Ushqyerit

4

2:2

30

30

60

5

2

Reabilitim i zonave te ndotura

4

2:2

30

30

60

5

3

Shendet mjedisor&Siguri ushqimore

4

2:2

30

30

60

5

4

Trajtimi i mbetjeve teknologjike

4

2:2

30

30

60

5

5

Energjia dhe ekologjia

4

2:2

30

30

60

5

6

Politikat dhe standartet mjedisore

4

2:2

30

30

60

5


Pergatitje Mikroteze


30


Totali

24

12:12

180

180

360

60

Pergjegjesi i Departamentit DEKANI

Prof.Ass.Dr. Fatbardh SALLAKU Prof. As. Dr. Ardian MAÇI


 

WEBMASTER:: Fabjan Lashi::
Ndihmuan:: Xhoni Gero - Blenard Spaho::