UBT
PDF Printoni E-mail

Kurrikula e Master Niveli Dyte

Departamenti i Mbrojtjes se Bimeve

Dega: Master ne Kontrolli i Integruar i Paraziteve te Bimeve

Viti I

Semestri I


Nr

Moduli

Orë

Raporti


Orë Gjithsej

Kreditefizike


Leksione

M Praktike

Shuma


1

Sëmundja dhe dinamika e zhvillimit të saj.

3

2 : 1

30

15

45

5

2

Këpurdhat dhe sëmundjet që shkaktojnë në bimët bujësore

3

2 : 1

30

15

45

5

3

Bakteriet, Fitoplazmat dhe sëmundjet që sjellin në bimët

3

2 : 1

30

15

45

5

4

Viruset dhe viroidet shkaktarë sëmundjesh në bimët

3

2 : 1

30

15

45

5

5

Fiziopatologjia e Prodh. Bujq. dhe Teknol. e ruajtjes së tij

3

2 : 1

30

15

45

5

6

Modul me zgjedhje

3

2 : 1

30

15

45

5


Totali

18

12 : 6

180

90


30

Viti I

Semestri IINr

Moduli

Orë

Raporti


OrëGjithsej


Kreditefizike


Leksione

M Praktike

Shuma


1

Morfo-Bio-Ekologjia dhe dinamika e Pop. të dëmtusve30

15

45

5

2

Insektet dhe dëmtimet e tyre, Insektet Vektorë të sëmundjeve30

15

45

5

3

Demtusit Jo insekt dhe dëmtimet e tyre në bimët30

15

45

5

4

Kontrolli biologjik dhe Qendrushmëria gjenetike30

15

45

5

5

Kontrolli i integruar dhe protokollet e BE.30

15

45

5

6

Modul me zgjedhje30

15

45

5


Totali180

90


30

Viti II Semestri II

Nr

Moduli

Orë

Raporti


OrëGjithsej


Kreditefizike


Leksione

M Praktike

ShumaMIKROTEZA


30

Modulet me zgjedhjeNr

Moduli

Orë

Raporti


Orë Gjithsej


kreditefizike


Leksione

M Praktike

Shuma


1

Mbrojtja kimike dhe Fitofarmacia

3

2 : 1

30

15

45

5

2

Certif. M. Mb.+ Pat. dhe Higj.Tokës

3

2 : 1

30

15

45

5

3

Biok.+Toksik.e Pestic.,Sig. Ushqim.

3

2 : 1

30

15

45

5

4

Agroekol.+Eficenca e të Ushqyerit

3

2 : 1

30

15

45

5

Pergjegjesi i Departamentit DEKANI

Prof. Dr. Thanas RUCI Prof. As. Dr. Ardian MAÇI

 

WEBMASTER:: Fabjan Lashi::
Ndihmuan:: Xhoni Gero - Blenard Spaho::