UBT
PDF Printoni E-mail

Kurrikula e Master Niveli Dyte

Departamenti i Prodhimit Shtazor

Dega: Master ne Shkencat e Prodhimit Shtazor

Viti I

Semestri I


Nr

Moduli

Orë

Raporti


Orë Gjithsej

Kreditefizike


Leksione

M Praktike

Shuma


1

Biostatistika dhe bioinformatika

3

2 : 1

30

15

45

5

2

Gjenetika molekulare dhe e popullatave

3

2 : 1

30

15

45

5

3

Bioteknologji në prodh shtazor

3

2 : 1

30

15

45

5

4

Fiziologjia e të ushqyerit të kafshëve

3

2 : 1

30

15

45

5

5

Kimia dhe mikrobiologjia e ushqimeve

3

2 : 1

30

15

45

5

6

Bazat e rregullimit hormonal të prodhimtarisë dhe riprodhimit

3

2 : 1

30

15

45

518

12 : 6
30

Viti I

Semestri II

Nr

Moduli

Orë

Raporti


OrëGjithsej


Kreditefizike


Leksione

M Praktike

Shuma


1

Ekonomia dhe menaxhimi i bisnesit bujqësor

3

2 : 1

30

15

45

5

2

Lëndë me zgjedhje A / B

3

2 : 1

30

15

45

5

3

Lëndë me zgjedhje A / B

3

2 : 1

30

15

45

5

4

Lëndë me zgjedhje A / B

3

2 : 1

30

15

45

5

5

Lëndë me zgjedhje A / B

3

2 : 1

30

15

45

5

6

Lëndë me zgjedhje A / B

3

2 : 1

30

15

45

5

Viti II

Semestri II

Nr

Moduli

Orë

Raporti


OrëGjithsej


Kreditefizike


Leksione

M Praktike

ShumaMIKROTEZA


30


Lista A Modulet me zgjedhje

Nr

Moduli

Orë

Raporti


Orë Gjithsej


kreditefizike


Leksione

M Praktike

Shuma


1

Sistemet dhe teknologjitë e mbarështrimit të kafshëve ripërtypese

3

2 : 1

30

15

45

5

2

Sistemet dhe teknologjitë e mbareshtrimit te kafshëve monogastri

3

2 : 1

30

15

45

5

3

Hartimi I programeve racore dhe strukturat mbeshtetese

3

2 : 1

30

15

45

5

4

Përdorimi I biostimulatorëve në mbarshtrimin

3

2 : 1

30

15

45

5

5

Përpunimi, Kontrolli dhe cilesia e produkteve bleg

3

2 : 1

30

15

45

5

6

Zoohigjena dhe parandalimi i sëmund të kafshëve

3

2 : 1

30

15

45

5

7

Mekanizimi I proceseve të prodhimit në Zootekninë intensive

3

2 : 1

30

15

45

5

Lista B Modulet me zgjedhje

Nr

Moduli

Orë

Raporti


Orë Gjithsej


kreditefizike


Leksione

M Praktike

Shuma


1

Njohuri te thelluara ne te ushqyerin e peshqve

3

2 : 1

30

15

45

5

2

Iktiologjia e aplikuar dhe administrimi I rezervave peshkore

3

2 : 1

30

15

45

5

3

Teknikat e prodhimit ne marikulture

3

2 : 1

30

15

45

5

4

Përdorimi I biostimulatorëve në të ushqyerin e peshqve

3

2 : 1

30

15

45

5

5

Perpunimi, kontrolli e cilesisa e produkteve ihtike

3

2 : 1

30

15

45

5

6

Njohuri të thelluara në seleksionimin e peshqve

3

2 : 1

30

15

45

5

7

Mekanizimi I proceseve te prodhimit ne Akuakulturen intensive

3

2 : 1

30

15

45

5

Përgjegjëse Departamenti DEKANI

Prof. As. Dr. Enkelejda SALLAKU Prof. As. Dr. Ardian MAÇI 

WEBMASTER:: Fabjan Lashi::
Ndihmuan:: Xhoni Gero - Blenard Spaho::