UBT
PDF Printoni E-mail

:: Mirësevini në fakultetin tonë ::

HISTORIKU
Fakultet i Ekonomisë & Agrobiznesit (FEA) ka një jetë relativisht te re. Ai zë fill që nga viti 1971 (në atë periudhë emërtohej-Fakulteti i Ekonomisë Agrare). Ish Fakulteti i Ekonomisë Agrare, funksionoi si i tillë deri në vitin 1994, periudhë e cila përkon me ristrukturimin tërësor te Universitetit Bujqësor të Tiranës. Ky ristrukturim çoi në fuzionimin e këtij Fakulteti në kuadër të Fakultetit të Bujqësisë, me dy departamentet përkatëse, Departamenti i “Drejtimit te Fermave dhe Agrobiznesit” dhe Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave Agrare. Ky ristrukturim, i cili filloi në vitin 1994 dhe përfundoi ne vitin 1998, u realizua me konsulencën e projektit SARA (American Support for Agricultural Restructuring in Albania) dhe kishte si objektiv themelor përgjigjen ndaj kërkesave te reja qe do te ofronte zhvillimi i bujqësisë dhe i sistemit te agrobiznesit në tërësi.
Në vitin 2007, si pasojë e ristrukturimit të ish - Fakultetit të Bujqësisë, u krijua Fakultet i Ekonomisë & Agrobiznesit, i cili ka aktualisht tre departamente, Dep. i “Drejtimit te Agrobiznesit” dhe Dep. i Ekonomisë dhe Politikave Agrare dhe Dep. i Financë Kontabilitetit.


Vizioni

FAKULTETI I EKONOMISË & AGROBIZNESIT të jetë një qëndër bashkëkohore studimi, kërkimi dhe transferimi të njohurive, për t’u bërë pjesë integrale e një bote, ku studentët e diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit të gjejnë veten e tyre dhe të kontribuojnë me dije e profesionalizëm në fushat e ekonomisë bujqësore, zhvillimit rural të integruar, menaxhimit të ndërmarrjeve, finances, kontabilitetit, marketingut, agroturizmit, ekonomisë dhe politikave agrare etj, në dobi të integrimit Evropian.

Misioni
FAKULTETI I EKONOMISË & AGROBIZNESIT të mundësoje realizimin e edukimit shkencor dhe profesional të studentëve në fushat – vizion i FEA, në nivelin që u mundëson atyre të përballojnë me sukses probleme që lidhen me strategji të menaxhimit të inputeve dhe outputeve në bujqësi, menaxhimin e agrobiznesit, strategji të integrimit të fermerëve në tregje, politika dhe strategji të zhvillimit rural të integruar, politikat agrare etj, nëpërmjet promovimit dhe pjesëmarrjes të studentëve, stafit akademik dhe njësive të FEA në programe të avancuara të arsimimit, kërkimit dhe trajnimit në fushën e ekonomisë dhe agrobiznesit.


 

WEBMASTER:: Fabjan Lashi::
Ndihmuan:: Xhoni Gero - Blenard Spaho::