UBT
PDF Printoni E-mail

FAKULTETI I EKONOMISE & AGROBIZNESIT

Dep. i ek. dhe politikave agrare

 

 

KURRIKULA E STUDIMEVE TE CIKLIT TE DYTE

 

DIPLOMA E NIVELIT  TE  DYTE (DND):

“Ekonomi & Agrobiznes”, Profili: “Ekonomi & Politike Agrare”

 

Viti I, Semestri I ( Iperbashket per te dy specialitetet)

Nr

Modulet

Ore fizike

Ore gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Mikroekonomi  II

5

75

45

30

6

2

Makroekonomi II

5

75

45

30

6

3

Ekonometri

4

60

30

30

6

4

Optimizim   Ekonomik

4

60

30

30

6

5

Kontabilitet  Nacional

4

60

30

30

6

 

Totali

22

330

180

150

30

 

Viti I, Semestri II

Nr

Modulet

Ore fizike

Ore gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Ekonomia dhe Politikat e Zhvillimit

4

60

30

30

6

2

Ekonomia e Bujqesise

4

60

30

30

6

3

Filierat Agroushq. Analizat& Politikat

4

60

30

30

6

4

Diagnoza e Zonave Rurale

4

60

30

30

6

5

Menaxhim dhe Vleresim Projektesh

4

60

30

30

6

 

Totali

20

300

150

150

30

 

Viti II, Semestri III 

Nr

Modulet

Ore fizike

Ore gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Analize e Politik. te Bujq. dhe Ushqimit

4

60

30

30

6

2

Analize Sociologjike e Zonave Rurale

4

60

30

30

6

3

Ek. & Admin. i  Burimeve Natyrore

4

60

30

30

6

4

Politikat Ushqimore

4

60

30

30

5

5

Sistemet e Menaxhimit te Informacionit

4

60

30

30

5

 

Totali

20

300

150

150

28

 

Viti II, Semestri IV

Nr

Modulet

Ore fizike

Ore gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Tregetia nderkombetare

4

60

30

30

6

2

Lende me zgjedhje

4

60

30

30

6

3

Lende me zgjedhje

4

60

30

30

6

 

Praktike Profesionale

 

 

 

 

5

 

Mbrojtje  Diplome

 

 

 

 

9

 

Totali

12

180

90

90

32

 

Lende me zgjedhje

Nr

Modulet

Ore fizike

Ore gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Vleresim rural me pjesmarrje

4

60

30

30

6

2

Institucionet dhe Politikat Nderkombetare

4

60

30

30

6

3

Administrimi Publik dhe Zhvill.Rajonal

4

60

30

30

6

4

Drejtimi i Qendrueshem i Fermave

4

60

30

30

6


 

WEBMASTER:: Fabjan Lashi::
Ndihmuan:: Xhoni Gero - Blenard Spaho::