UBT
PDF Printoni E-mail

FAKULTETI I EKONOMISE & AGROBIZNESIT

Dep. I FINANCE-KONTABILITETIT

KURRIKULA E STUDIMEVE TE CIKLIT TE PARE

DIPLOMA E NIVELIT TE PARE (DNP):

“Ekonomi & Agrobiznes”, Profili: “Finance-Kontabilitet”

Viti I, Semestri I

Nr

Modulet

Ore fizike

Ore gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Matematike

6

90

45

45

8

2

Prodhim Bimor

4

60

30

30

6

3

Mikroekonomi

5

75

45

30

8

4

Sociologji

3

45

30

15

3

5

Gjuhe e huaj I

2

30

-

30

3

Totali

20

300

150

150

28

Viti I, Semestri II

Nr

Modulet

Ore fizike

Ore gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Matematike Ekonomike

4

60

30

30

8

2

Prodhim Shtazor

4

60

30

30

6

3

Makroekonomi

5

75

45

30

8

4

Statistike

4

60

30

30

7

5

Gjuhe e huaj II

2

30

-

30

3

Totali

19

285

135

150

32

Viti II, Semestri III

Nr

Modulet

Ore fizike

Ore gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Bazat e Finances

4

60

30

30

7

2

Bazat e Kontabilitetit

4

60

30

30

7

3

Bazat e Biznesit

4

60

30

30

5

4

Statistike Biznesi

4

60

30

30

7

5

Informatike

4

60

30

30

5

Totali

20

300

150

150

31

Viti II, Semestri IV

Nr

Modulet

Ore fizike

Ore gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Kontabiliteti Financiar

4

60

30

30

7

2

Paraja dhe Bankat

4

60

30

30

3

Financat Publike

4

60

30

30

4

Marketing

4

60

30

30

5

E drejte biznesi

3

45

30

15

Totali

20

285

150

135

30

Viti III, Semestri V

Nr

Modulet

Ore fizike

Ore gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Kontabiliteti i Kostos

4

60

30

30

6

2

Tregjet dhe Institucionet Financiare

4

60

30

30

6

3

Kontabilitet i Drejtimit

4

60

30

30

6

4

Analiza Financiare

4

60

30

30

6

5

Drejtim Financiar I

4

60

30

30

6

Totali

20

300

150

150

30

Viti III, Semestri VI

Nr

Modulet

Ore fizike

Ore gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Taksim ose

Ekon. e Bur. Nat.dhe Ambientit

3

45

30

15

5

2

Drejtim i Fermave ose

Ekonomia Agroushqimore

3

45

30

15

4

3

Çmimet & Tregjet e Prodh. Bujq. ose

Pol. Menaxht. Agrobiznesit

3

45

30

15

4

4

Kontabilitet Publik ose

Koop. dhe integrimi ne Bujqesi

3

45

30

15

4

5

Drejtimi i Agrobiznesit ose

Agroturizem

3

45

30

15

4

6

Praktika Profesionale

5

Teza e nivelit te pare

5

Totali

15

300

150

150

31

 

WEBMASTER:: Fabjan Lashi::
Ndihmuan:: Xhoni Gero - Blenard Spaho::