UBT
PDF Printoni E-mail

 1.MIRËSEVINI NË FAKULTETIN E EKONOMISË & AGROBIZNESIT 

Të dashur studentë, 

Mirësevini për të vazhduar studimet Tuaja pranë Fakultetit të Ekonomisë & Agrobiznesit (FEA).

Vendimi i marrë nga ana Juaj për të ndjekur studimet pranë këtij Fakulteti, tregon se Ju keni bërë një nga zgjedhjet më të gjetura të jetës Tuaj dhe njëherazi, është një nder dhe vlerësim që i bëhet Fakultetit tonë dhe stafit të tij të mrekullueshëm. Ky vlerësim i Juaji, na obligon dhe rrit përgjegjësitë tona për të zhvilluar më tej përparësitë, standardet dhe cilësinë e edukimit në fushën e ekonomisë dhe agrobiznesit.

Studimet Tuaja pranë FEA_s, do t’ju mundësojnë Juve përgatitje dhe arsimim të thellë shkencor dhe profesional në fushat e ekonomisë bujqësore, zhvillimit rural të integruar, menaxhimit të ndërmarrjeve, financës, kontabilitetit, marketingut, agroturizmit, ekonomisë dhe politikave agrare etj, potencialisht të akreditueshme në sistemin global të edukimit, duke ju dhënë një shans të padiskutueshëm për pjesëmarrje aktive në procesin e integrimit evropian të vendit.

Arritja e qëllimit të mësipërm do të realizohet nëpërmjet promovimit dhe pjesëmarrjes Tuaj, stafit dhe njësive akademike të FEA në programe të avancuara të arsimimit, kërkimit dhe trajnimit në fushën e ekonomisë dhe agrobiznesit.

Shpresojmë që nëpërmjet këtij udhëzuesi, të kemi kontribuar sadopak drejtë interesave dhe nevojave Tuaja, për një informacion të domosdoshëm dhe mirë orientim Tuajin, në fushën e kurrikulave, planeve dhe programeve mësimore dhe jo vetëm, në dobi të familjarizimit me filozofinë e edukimit universitar.

 

    Suksese,

 Prof. Dr. Bahri MUSABELLIU

Dekan i Fakultetit

 

Image

 

2.KUSH ËSHTË FAKULTETI I EKONOMISË & AGROBIZNESIT 

Fakulteti i Ekonomisë & Agrobiznesit ka një jetë relativisht të re. Ai zë fill që nga viti 1971 (në atë periudhë emërtohej-Fakulteti i Ekonomisë Agrare). Ish Fakulteti i Ekonomisë Agrare funksionoi si i tillë deri në vitin 1994, periudhë e cila përkon me ristrukturimin tërësor të Universitetit Bujqësor të Tiranës. Ky ristrukturim çoi në fuzionimin e këtij Fakulteti në kuadër të Fakultetit të Bujqësisë, me dy departamentet përkatëse, Departamenti i “Drejtimit të Fermave dhe Agrobiznesit” dhe Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave Agrare. Ky ristrukturim, i cili filloi në vitin 1994 dhe përfundoi në vitin 1998, u realizua me konsulencën e projektit SARA (American Support for Agricultural Restructuring in Albania) dhe kishte si objektiv themelor përgjigjen ndaj kërkesave të reja që do të ofronte zhvillimi i bujqësisë dhe i sistemit të agrobiznesit në tërësi.

Në vitin 2007, si pasojë e ristrukturimit të ish - Fakultetit të Bujqësisë, u krijua Fakultet i Ekonomisë & Agrobiznesit, i cili ka aktualisht kater departamente, Departamenti “Drejtim Agrobiznesit”, Departamenti “Ekonomi dhe Politikave Agrare”, Departamenti “Financë Kontabilitet” dhe Departamenti “Matematike Informatike”. Ai ofron aktualisht 13 diploma ne te trecilket e studimit.

Në Fakultetin e Ekonomisë & Agrobiznesit, Ju do të keni mundësi të studioni në shume drejtime, sikunder tregohet më poshtë dhe për të tre ciklet e studimit.

  

Image

 

 

 3.INFORMACION

    Ju të dashur studentë, pranë Fakultetit të Ekonomisë & Agrobiznesit, do të gjeni kushte mjaftë komode të mësim dhënies dhe mësim marrjes.

Image Image

Pamje nga sallat e zhvillimit të mësimit

Image Image

 Pamje nga sallat e laboratorëve të shkencave të aplikuara 

Image

 

 4.FOKUSI I VEPRIMTARISE

 Ju te dashur studente, duke vazhduar studimet Tuaja prane Fakultetit te Ekonomisë & Agrobiznesit, do te mund te studioni per profesionin e zgjedhur, por dhe te angazhoheni ne punen kerkimore dhe per me teper, te mund te transferoni dijet Tuja tek biznesi. Ne vizionin tone, FEA eshte konceptuar dhe funksionon si me poshte:Image

 

 

5. VIZIONI MISIONI OBJEKTIVAT

 Image

 

 

 

 

6.FEA_NUMRI I STUDENTËVE NË VITE 

 Ne harkun kohor te dhjete-dymbedhjet viteve te fundit, numeri i studenteve qe kane zgjedhur te vazhdojne dhe vazhdpojne te vijojne studimet prane FEA_s eshte rritur ne menyre te ndieshme, si ne sistemin me kohe te plote, ashtu dhe ne ate me kohe te pjseshme, sikunder mund te shihet ne grafikun me poshte:

Image

 

FEA_NUMRI I STUDENTËVE ME KOHË TË PLOTË NË VITI AKADEMIK 2011-2012

Shperndarja e numerit te studenteve me kohe te plote sipas drejtimeve te diplomimit eshte si me poshte: Theksojme  se diploma ne “Menaxhim i Turizmit Rural” eshte çelur per here te pare ne kete vit akademik.

 fig Nr Std me kohe te plote 2011-2012

 

 

6.FEA_STAFI AKADEMIK & KUALIFIKIMI

 Fakulteti i Ekonomise dhe Agrobiznesit ka aktualisht nje staff akademik prej 76 pedagogesh.Nivelet e kualifikimit te tyre jane si me poshte:

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. FEA_KOHEZGJATJA E STUDIMEVE & KALIMI NGA NJE CIKEL NE TJETERIN

  Bazuar në ligjin e arsimit të lartë, struktura e studimeve dhe kohëzgjatja e tyre në Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit, përcaktohet sipas skemës së mëposhtme:

 

Image

 

8. FEA_STRUKTURA E STUDIMEVE

STUDIMET BAZË PËRFSHIJNË:

  • Module të formimit në shkencat bazë (matematikë, informatikë, teknologji prodhimi etj)
  • Module të formimit ekonomik bazë (mikro-makro ekonomi, statistikë, Gjuhe e huaj etj)

STUDIMET SPECIALITETIT PËRFSHIJNË:

  • Modulet e detyrueshme të specialitetit
  • Modulet me zgjedhje të specialitetit

  fig

 

 

 

STUDIMET BAZË PËRFSHIJNË:

  • Modulet te formimit te thelluar teorik ekonomik bazë

STUDIMET SPECIALITETIT PËRFSHIJNË:

  • Modulet e detyrueshme të specialitetit
  • Modulet me zgjedhje të specialitetit

 

 fig

 


STUDIMET SPECIALITETIT PËRFSHIJNË:

  • Modulet e detyrueshme të specialitetit

  fig

 

 

12. FEA_PROGRAMET SIPAS CIKLEVE TE STUDIMIT

Ne zbatim te Ligjit te Arsimit te Larte, Statutit te UBT_se, si dhe Rregullores se Brendeshme te FEA_s, programet e studimeve janë organizuar në tri cikle.

 

Image

 

13. FEA_DIPLOMAT QE JU OFROHEN STUDENTEVE

  Image

 

14. FEA_DISA TE DHENA PER STUDIMET, SIPAS DIPLOMAVE & CIKLEVE TE STUDIMIT 

 

 

Nr

 

TË DHËNA PËR STUDIMET SIPAS CIKLEVE TE SUDIMIT

D E P A R T A M E N T E T

 

FAKULTETI

Ek.& Politikë Agrare

Drejtim Agrobiznesi

Financë Kontabilitet

Cikli i Pare i Studimeve, Diploma “Bachelor

1

Numri i semestrave

2

2

2

2

2

Numri moduleve

32

33

30

 

 

Nga këto: Me zgjedhje

5

5

5

 

3

Numri i Krediteve

180

180

180

180

4

Numri i orëve gjithsej

1875

1990

1835

1900

 

Nga këto:

 

 

 

 

a

Orë Leksioni

937

975

885

932

b

Orë Seminare, praktika etj

938

1015

950

968

5

Orë/Semestër

312

332

306

317

6

Orë/Javë

20

22

20

21

Cikli i Dyte i Studimeve, Diploma “Master i Shkencave”

1

Numri i semestrave

4

4

4

4

2

Numri moduleve

15

15

15

15

 

Nga këto: Me zgjedhje

 

 

 

 

3

Numri i Krediteve

120

120

120

120

4

Numri i orëve gjithsej

900

900

900

900

 

Nga këto:

 

 

 

 

a

Orë Leksioni

450

450

450

450

b

Orë Seminare, praktika etj

450

450

450

450

5

Orë/Semestër

300

300

300

300

6

Orë/Javë

20

20

20

20

Cikli i Dyte i Studimeve , Diploma “Master Profesional”

1

Numri i semestrave

3

3

3

3

2

Numri moduleve

12

12

12

12

 

Nga këto: Me zgjedhje

 

 

 

 

3

Numri i Krediteve

90

90

90

90

4

Numri i orëve gjithsej

720

720

720

720

 

Nga këto:

 

 

 

 

a

Orë Leksioni

360

360

360

360

b

Orë Seminare, praktika etj

360

360

360

360

5

Orë/Semestër

300

300

300

300

6

Orë/Javë

20

20

20

20

Cikli i Trete i Studimeve , Diploma “Doktor”

1

Numri i semestrave (Min)

6

6

6

6

2

Numri moduleve

6

6

6

6

3

Nga këto: Me zgjedhje

3

3

3

3

4

Numri i Krediteve

60

60

60

60

 

     
 

WEBMASTER:: Fabjan Lashi::
Ndihmuan:: Xhoni Gero - Blenard Spaho::