Languages

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS

Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT), është qëndra e vetme e formimit universitar, pasuniversitar, kërkimit shkencor, trajnimit dhe e ekstensionit në fushën e bujqësisë dhe ushqimit (Agronomi, Hortikulturë e Mbrojtje Bimesh, Ekonomi dhe Politikë Agrare, Agromjedis dhe Ekologji, Teknologji Agroushqimore, Zootekni dhe Biznes Blegtoral, Akuakulture dhe Menaxhim Peshkimi, Inxhinieri Pyjore, Përpunimi i Drurit dhe Mjekësi Veterinare etj.) I krijuar më 1 nëntor 1951 si Institut i Lartë Bujqësor (ILB), me statusin e nj

31 January 2017

Sesioni Informativ rreth Bursave Hungareze dhe Programit të Bursave FAO

Ambasada Hungareze...

27 January 2017

Njoftohen te gjithe studentet qe jane shpallur datat e sezonit te Shkurtit.
Bashkangjitur ketij njoftimi do te gjeni datat de ndara sipas fakulteteve perkatese.

 

...

25 January 2017

Mbi shtyrjen e afatit të pagesës së këstit të dytë të tarifës së tarifës së shkollimit për vitin akademik 2016 – 2017 për të gjitha nivelet, ciklet, vitet dhe drejtimet e studimit,...

24 January 2017

Ky studim është një projekt bashkëpunimi, që përfshin Departamentin e Biologjisë të Universitetit të Padovës (Itali), ...

20 January 2017
Studentët e Masterit shkencor dhe Profesional si dhe studentët e vitit të tretë të Bachelor-it, janë të ftuar të aplikojnë për t...
19 January 2017

Mbështetur në VKM Nr 903 datë 21.12.2016,” Për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe...

13 February 2017

OFERTE – PUNE

 

 

Institucione partnere