UBT
PDF Printoni E-mail

Fakulteti i Bioteknologjise dhe Ushqimit e ushtron veprimtarine kerkimore shkencore ne drejtimin e studimit te parametrave teknologjike dhe fiziko-kimike te lendeve te para dhe produkteve ushqimore te vendit per permiresimin e cilesise dhe sigurise ushqimore.

Objektiva te ketij drejtimi te kerkimit jane burimet ushqimore e mjedisore te vendit si :

 • ulliri dhe vaji i ullirit (per vleresimin e cilesive te kultivareve te ullirit te vendit dhe vajit te prodhuar),

 • rrushi dhe vera (per vleresimin e potencialit enologjik te kultivareve te rrushit te vendit dhe cilesive te vererave te prodhuara),
 • frutat dhe perimet,
 • qumeshti i dhive, deleve dhe lopeve te vendit (per vleresimin e potencialit djatheformues te qumeshtit te rracave te vendit),
 • grurerat e vendit dhe produktet e miellit (per vleresimin e vetive reologjike te brumerave dhe cilesive teknologjke te tyre),
 • izolimi, karakterizimi dhe perdorimi i mikroorganizmave me interes ne industrine ushqimore dhe ne proceset e ruajtjes se ushqimeve,
 • ujrat dhe mbetjet e industrise ushqimore (per vleresimin e ndotjes mjedisore dhe perdorimit te metodave per shmangjen e saj),
 • vleresimi i integruar i burimeve biologjike ne mjediset ujore dhe tokesore, konsiderimi i mjediseve bujqesore dhe zbatimi i metodave bioteknologjike te analizes dhe trajtimet e sistemeve, si rrjedhoje e veprimtarise se kafsheve dhe njerezve.

 

Organizimi i veprimtarise kerkimore shkencore synon ne :

 • zbatimin e Programeve te studimit te ciklit te dyte dhe te trete, permes drejtimit te tezave te studimit me studentet dhe te tezave te doktorates,
 • pjesemarrjen ne Projektet e Programeve te Kzh, bilaterale dhe komunitare,
 • realizimin e sherbimeve shkencore e teknologjike,
 • idhjen me njesite prodhuese e te sherbimeve,
 • bashkepunimin me departamente te shkollave te larta brenda e jashte vendit.

 

Infrastruktura e fakultetit perbehet nga nje Qender kerkimore shkencore (QEV) dhe Laboratoret mesimore shkencore te departamenteve, si dhe nje numer te pajisjeve qe disponon fakulteti, si Pajisje per perpunimin e rrushit dhe te veres, te vajit, te fruta dhe perimeve, te qumeshtit dhe pajisje te analizave te ushqimi, si HPLC, Gazkromatograf, Masspektrometer, absorber atomik, flamenfotometer, fotospektrometer UV/VIS, pajisje enologjike, formagraf, laktotest, pajisje bloje dhe sitjeje, termostate biologjike, mikroskope, aparat elektroforeze dhe pajisje te tjera laboratori, te cilat mundesojne zbatimin e detyrave te kerkimit shkencor

 

WEBMASTER:: Fabjan Lashi::
Ndihmuan:: Xhoni Gero - Blenard Spaho::