UBT
PDF Printoni E-mail

DepARTAMENTI I DREJTIMIT të AGROBIZNESIT

 

 

KURRIKULA E STUDIMEVE TË CIKLIT TË PARË

 

DIPLOMA E NIVELIT TË PARË (DNP):

“Ekonomi & Agrobiznes”, Profili: “Menaxhim Agrobiznesi”

Viti I, Semestri I

Nr

Modulet

Orë fizike

Orë gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Matematikë

6

90

45

45

8

2

Prodhim Bimor

4

60

30

30

6

3

Mikroekonomi

5

75

45

30

8

4

Sociologji

3

45

30

15

3

5

Gjuhe e huaj I

2

30

-

30

3

 

Totali

20

300

150

150

28

Viti I, Semestri II

Nr

Modulet

Orë fizike

Orë gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Matematikë Ekonomike

4

60

30

30

8

2

Prodhim Shtazor

4

60

30

30

6

3

Makroekonomi

5

75

45

30

8

4

Statistikë

4

60

30

30

7

5

Gjuhë e huaj II

2

30

-

30

3

 

Totali

19

285

135

150

32

 

Viti II, Semestri III

Nr

Modulet

Orë fizike

Orë gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Statistikë Biznesi

4

60

30

30

7

2

Informatike

4

60

30

30

5

3

Bazat e Kontabilitetit

4

60

30

30

5

4

Bazat e Marketingut

4

60

30

30

5

5

E Drejtë Biznesi

3

45

30

15

4

6

Komunikim Biznesi

4

60

30

30

5

 

Totali

23

345

180

165

31

Viti II, Semestri IV

Nr

Modulet

Orë fizike

Orë gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Drejtim i Fermave

4

60

30

30

5

2

Drejtim Agrobiznesi

4

60

30

30

5

3

Kontabilitet Financiar

4

60

30

30

5

4

Marketing Agrar

4

60

30

30

5

5

Financë

4

60

30

30

5

6

Teknologji e PPBB

3

45

30

15

4

 

Totali

23

 345

180

165

29

Viti III, Semestri V

Nr

Modulet

Orë fizike

Orë gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Çmimet dhe Tregjet e Prod.

4

60

30

30

5

2

Financat Publike

4

60

30

30

5

3

Analizë Financiare

4

60

30

30

5

4

Drejtimi i Burimeve Njerëzore

4

60

30

30

5

5

Drejtim Financiar I

4

60

30

30

5

6

Sip.& Drej. Biznesit të Vogël

4

60

30

30

5

 

Totali

24

360

180

180

30

 

Viti III, Semestri VI*

Nr

Modulet

(Me zgjedhje)

Orë fizike

Orë gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Fiskaliteti në bujqësi ose

Administrim publik

3

45

30

15

4

2

Politikat e menaxh. të AGB ose Ekonomi & Marketing në Akuakulturë

3

45

30

15

4

3

Ekonomi Pune ose

Ekstension

3

45

30

15

4

4

Ek. Burimeve Natyrore & Ambient. ose

Menaxhimi i Mekanikës Bujqësore

 3

45

30

15

4

5

Agroturizëm ose

Ekonomi Agroushqimore

 3

45

30

15

4

6

Praktika profesionale

 

 

 

 

5

7

Teza e nivelit të parë

 

 

 

 

5

 

Totali

15

225

150

75

30

* Në Semestrin e VI modulet do të zhvillohen për 10 javë ndërsa 5 javë të tjera lihen në dispozicion të praktikës profesionale.

 

 

KURRIKULA E STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË

 

DIPLOMA E NIVELIT TË DYTË (DND):

“Ekonomi & Agrobiznes”, Profili: “Menaxhim Agrobiznesi”

Specialiteti:

·         Administrimi i Ndërmarrjeve

·         Marketing

 

Viti I, Semestri I ( I përbashkët për të dy specialitetet)

Nr

Modulet

Orë fizike

Orë gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Mikroekonomi II

4

60

30

30

6

2

Makroekonomi II

4

60

30

30

6

3

Kontabilitet Drejtimi

4

60

30

30

6

4

Ekonometri

4

60

30

30

6

5

Optimizim Ekonomik

4

60

30

30

6

 

Totali

20

300

150

150

30

 


Viti I, Semestri II

Nr

Modulet

Orë fizike

Orë gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Ekonomiksi i Drejtimit

4

60

30

30

6

2

Drejtimi i Qëndrueshëm i Fermave

4

60

30

30

6

3

Sistemet e Informacionit të Drejtimit

4

60

30

30

6

4

Institucionet dhe Integrimi Evropian

4

60

30

30

6

5

Politikat e Bujqësisë & Ushqimit

4

60

30

30

6

 

Totali

20

300

150

150

30

 

Viti II, Semestri III SPECIALITETI: Administrimi i Ndërmarrjeve

Nr

Modulet

Orë fizike

Orë gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Kooperim dhe Integrim në Bujqësi

4

60

30

30

6

2

Drejtim Cilësie

4

60

30

30

6

3

Vlerësimi i Ndërmarrjeve

4

60

30

30

6

4

Drejtim Financiar II

4

60

30

30

6

5

Auditim

4

60

30

30

6

 

Totali

20

300

150

150

30

Viti II, Semestri IV

Nr

Modulet

Orë fizike

Orë gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Kërkimi dhe Analiza e tregut

4

60

30

30

6

2

Menaxhim dhe vlerësim Projektesh

4

60

30

30

6

3

Sjellje Organizative

4

60

30

30

6

4

Praktike Profesionale

 

 

 

 

4

5

Mbrojtje Diplome

 

 

 

 

8

 

Totali

12

180

90

90

30

Viti II, Semestri III SPECIALITETI: Marketing

Nr

Modulet

Orë fizike

Orë gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Kooperim dhe Integrim në Bujqësi

4

60

30

30

6

2

Drejtim Cilësie

4

60

30

30

6

3

Vlerësimi i Ndërmarrjeve

4

60

30

30

6

4

Drejtim Marketingu

4

60

30

30

6

5

Sjellje konsumatore

4

60

30

30

6

 

Totali

20

300

150

150

30

Viti II, Semestri IV

Nr

Modulet

Orë fizike

Orë gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Marketing Ndërkombëtar

4

60

30

30

6

2

Kërkimi dhe Analiza e tregut

4

60

30

30

6

3

Planifikimi Strategjik i Marketingut

4

60

30

30

6

4

Praktikë Profesionale

 

 

 

 

4

5

Mbrojtje Diplome

 

 

 

 

8

 

Totali

12

180

90

90

30

* Në Semestrin e IV modulet do të zhvillohen për 8 javë ndërsa 7 javë të tjera lihen në dispozicion të praktikës profesionale.

 

 

WEBMASTER:: Fabjan Lashi::
Ndihmuan:: Xhoni Gero - Blenard Spaho::