UBT
PDF Printoni E-mail

DEPARTAMENTI I FINANCË-KONTABILITETIT

 

 

 

KURRIKULA E STUDIMEVE TË CIKLIT TË PARË

 

DIPLOMA E NIVELIT TË PARË (DNP):

“Ekonomi & Agrobiznes”, Profili: “Financë-Kontabilitet”

 

 

Viti I, Semestri I

Nr

Modulet

Orë fizike

Orë gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Matematikë

6

90

45

45

8

2

Prodhim Bimor

4

60

30

30

6

3

Mikroekonomi

5

75

45

30

8

4

Sociologji

3

45

30

15

3

5

Gjuhë e huaj I

2

30

-

30

3

 

Totali

20

300

150

150

28

Viti I, Semestri II

Nr

Modulet

Orë fizike

Orë gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Matematikë Ekonomike

4

60

30

30

8

2

Prodhim Shtazor

4

60

30

30

6

3

Makroekonomi

5

75

45

30

8

4

Statistikë

4

60

30

30

7

5

Gjuhë e huaj II

2

30

-

30

3

 

Totali

19

285

135

150

32

 

Viti II, Semestri III

Nr

Modulet

Orë fizike

Orë gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Bazat e Financës

4

60

30

30

7

2

Bazat e Kontabilitetit

4

60

30

30

7

3

Bazat e Biznesit

4

60

30

30

5

4

Statistikë Biznesi

4

60

30

30

7

5

Informatikë

4

60

30

30

5

 

Totali

20

300

150

150

31

 

Viti II, Semestri IV

Nr

Modulet

Orë fizike

Orë gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Kontabiliteti Financiar

4

60

30

30

7

2

Paraja dhe Bankat

4

60

30

30

7

3

Financat Publike

4

60

30

30

6

4

Marketing

4

60

30

30

5

5

E drejtë biznesi

3

45

30

15

5

 

Totali

20

285

150

135

30

 


 

Viti III, Semestri V

Nr

Modulet

Orë fizike

Orë gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Kontabiliteti i Kostos

4

60

30

30

6

2

Tregjet dhe Institucionet Financiare

4

60

30

30

6

3

Kontabilitet i Drejtimit

4

60

30

30

6

4

Analiza Financiare

4

60

30

30

6

5

Drejtim Financiar I

4

60

30

30

6

 

Totali

20

300

150

150

30

 

Viti III, Semestri VI

Nr

Modulet

Orë fizike

Orë gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Taksim ose

Ekon. e Bur. Nat.dhe Ambientit

3

45

30

15

5

2

Drejtim i Fermave ose

Ekonomia Agroushqimore

3

45

30

15

4

3

Çmimet & Tregjet e Prodh. Bujq. ose

Pol. Menaxht. Agrobiznesit

3

45

30

15

4

4

Kontabilitet Publik ose

Koop. dhe integrimi në Bujqësi

3

45

30

15

4

5

Drejtimi i Agrobiznesit ose

Agroturizëm

3

45

30

15

4

6

Praktika Profesionale

 

 

 

 

5

 

Teza e nivelit të parë

 

 

 

 

5

 

Totali

15

300

150

150

31

* Në Semestrin e VI modulet do të zhvillohen për 10 javë ndërsa 5 javë të tjera lihen në dispozicion të praktikës profesionale.

 

 

 

KURRIKULA E STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË

DIPLOMA E NIVELIT TË DYTË (DND):

 

“Ekonomi & Agrobiznes” Profili: “Financë-Kontabilitet”

Specialiteti:

·         Financë

·         Kontabilitet

Viti I, Semestri I

Nr

Modulet

Orë fizike

Orë gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Mikroekonomi II

4

60

30

30

6

2

Makroekonomi II

4

60

30

30

6

3

Ekonometri

4

60

30

30

6

4

Optimizim Ekonomik

4

60

30

30

6

5

Kontabilitet Nacional

4

60

30

30

6

 

Totali

20

300

150

150

30

 


Viti I, Semestri II

Nr

Modulet

Orë fizike

Orë gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Ekonomiksi i Drejtimit

4

60

30

30

6

2

Vlerësim Pasurie

4

60

30

30

6

3

Instituc. & Integrimi Evropian

4

60

30

30

6

4

Financa Ndërkombëtare

4

60

30

30

6

5

Sistemet e Informacionit të Drejtimit

4

30

30

30

6

 

Totali

20

300

150

150

30

 

Viti II, Semestri III, Specialiteti FINANCE

Nr

Modulet

Orë fizike

Orë gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Investimet

4

60

30

30

7

2

Drejtim Financiar II

4

60

30

30

7

3

E drejta Financiare

4

60

30

30

6

4

Teknika Bankare

4

60

30

30

6

5

Financa Personale

4

60

30

30

4

 

Totali

20

300

150

150

30

Viti II, Semestri IV

Nr

Modulet

Orë fizike

Orë gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Drejtim Portofoli

4

60

30

30

6

2

Menaxhim & Vlerësim Projektesh

4

60

30

30

6

3

Drejtimi i Riskut

4

60

30

30

6

4

Praktika Profesionale

 

 

 

 

4

5

Mbrojtja e Diplomës

 

 

 

 

8

 

Totali

12

180

90

90

30

 

Viti i II, Semestri III, Specialiteti KONTABILITET

Nr

Modulet

Orë fizike

Orë gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Investimet

4

60

30

30

6

2

Auditim

4

60

30

30

6

3

E drejta Financiare

4

60

30

30

6

4

Drejtim Financiar II

4

60

30

30

7

5

Kontabilitet Publik

6

60

30

30

5

 

Totali

20

300

150

150

30

Viti II, Semestri IV

Nr

Modulet

Orë fizike

Orë gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Drejtimi i Riskut

4

60

30

30

6

2

Teknikat e Analizës së Kostos

4

60

30

30

6

3

Kontabiliteti i Aplikuar

4

60

30

30

6

4

Praktika Profesionale

 

 

 

 

4

5

Mbrojtja e Diplomës

 

 

 

 

8

 

Totali

12

180

90

90

30

* Në Semestrin e IV modulet do të zhvillohen për 8 javë ndërsa 7 javë të tjera lihen në dispozicion të praktikës profesionale.


 

WEBMASTER:: Fabjan Lashi::
Ndihmuan:: Xhoni Gero - Blenard Spaho::