UBT
Departamenti Ekonomi dhe Politike Agrare PDF Printoni E-mail

DEPARTAMENTI I EKONOMISË DHE POLITIKAVE AGRARE

 

 

KURRIKULA E STUDIMEVE TË CIKLIT TË PARË

 

DIPLOMA E NIVELIT TË PARË (DNP):

“Ekonomi & Agrobiznes”, Profili: “Ekonomi & Politike Agrare”

 

Viti I, Semestri I

Nr

Modulet

Orë fizike

Orë gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Matematikë

6

90

45

45

8

2

Prodhim Bimor

4

60

30

30

6

3

Mikroekonomi

5

75

45

30

8

4

Sociologji

3

45

30

15

3

5

Gjuhë e huaj I

2

30

-

30

3

 

Totali

20

300

150

150

28

Viti I, Semestri II

Nr

Modulet

Ore fizike

Orë gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Matematikë Ekonomike

4

60

30

30

8

2

Prodhim Shtazor

4

60

30

30

6

3

Makroekonomi

5

75

45

30

8

4

Statistikë

4

60

30

30

7

6

Gjuhë e huaj II

2

30

-

30

3

 

Totali

19

285

135

150

32

 

Viti II, Semestri III

Nr

Modulet

Orë fizike

Orë gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Komunikim Biznesi (kom. + shkrim teknik)

4

60

30

30

5

2

Kontabilitet

4

60

30

30

5

3

Ekonomi Bujqësore

4

60

30

30

5

4

Aplikim prog. në Kompjuter

4

60

22

38

5

5

Statistikë Biznesi

4

60

30

30

7

6

Ek. e Burimeve Natyrore& Ambj.

3

45

30

15

4

 

Totali

23

345

172

173

31

Viti II, Semestri IV

Nr

Modulet

Orë fizike

Orë gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Financë

4

60

30

30

5

2

Politikat e Bujqësisë dhe Ushqimit

4

60

30

30

5

3

Ekonomi e Prodhimit Bujqësor

4

60

30

30

5

4

E drejta Agrare

3

45

30

15

4

5

Agroturizëm

3

45

30

15

5

6

Marketing

3

45

30

15

5

 

Totali

21

 315

180

135

29

 


 

Viti III, Semestri V

Nr

Modulet

Orë fizike

Orë gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Drejtimi i Fermave

3

45

30

15

6

2

Zhvillim Rural

4

60

30

30

6

3

Politikat Evropiane të Bujqësisë

4

60

30

30

6

4

Ekstension

3

45

30

15

6

5

Ekonomi Agroushqimore

4

60

30

15

6

 

Totali

18

270

150

120

30

 

Viti III, Semestri VI*

Nr

Modulet

(Me zgjedhje)

Orë fizike

Orë gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Çmimet & Tregjet e Prodh. Bujqësorë ose Drejtim Agrobiznesi

3

45

30

15

4

2

Sipërmarrja &Drejtim i Biznesit të Vogël ose

Analizë Financiare

3

45

30

15

4

3

Koop. & Integrimi në Bujqësi ose Vlerësim i Pasurisë

3

45

30

15

4

4

Financat Publike ose

Ekonomi Pune

3

45

30

15

4

5

Financat e Bujqësisë ose

Ekon. dhe Market. në Akuakult.

3

45

30

15

4

6

Praktika profesionale

 

 

 

 

5

7

Teza për DNP

 

 

 

 

5

 

Totali

15

225

150

75

30

* Në Semestrin e VI modulet do të zhvillohen për 10 javë ndërsa 5 javë të tjera lihen në dispozicion të praktikës profesionale.

 

 

 

KURRIKULA E STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË

 

DIPLOMA E NIVELIT TË DYTË (DND):

“Ekonomi & Agrobiznes”, Profili: “Ekonomi & Politike Agrare”

 

Viti I, Semestri I (I përbashkët për të dy specialitetet)

Nr

Modulet

Orë fizike

Orë gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Mikroekonomi II

5

75

45

30

6

2

Makroekonomi II

5

75

45

30

6

3

Ekonometri

4

60

30

30

6

4

Optimizim Ekonomik

4

60

30

30

6

5

Kontabilitet Nacional

4

60

30

30

6

 

Totali

22

330

180

150

30

 


 

Viti I, Semestri II

Nr

Modulet

Orë fizike

Orë gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Ekonomia dhe Politikat e Zhvillimit

4

60

30

30

6

2

Ekonomia e Bujqësisë

4

60

30

30

6

3

Filierat Agroushq. Analizat & Politikat

4

60

30

30

6

4

Diagnoza e Zonave Rurale

4

60

30

30

6

5

Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh

4

60

30

30

6

 

Totali

20

300

150

150

30

 

Viti II, Semestri III

Nr

Modulet

Orë fizike

Orë gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Analizë e Politik. Të Bujq. dhe Ushqimit

4

60

30

30

6

2

Analizë Sociologjike e Zonave Rurale

4

60

30

30

6

3

Ek. & Admin. i Burimeve Natyrore

4

60

30

30

6

4

Politikat Ushqimore

4

60

30

30

5

5

Sistemet e Menaxhimit të Informacionit

4

60

30

30

5

 

Totali

20

300

150

150

28

 

Viti II, Semestri IV

Nr

Modulet

Orë fizike

Orë gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Tregtia ndërkombëtare

4

60

30

30

6

2

Lëndë me zgjedhje

4

60

30

30

6

3

Lëndë me zgjedhje

4

60

30

30

6

 

Praktikë Profesionale

 

 

 

 

5

 

Mbrojtje Diplome

 

 

 

 

9

 

Totali

12

180

90

90

32

 

Module me zgjedhje

Nr

Modulet

Orë fizike

Orë gjithsej

Kredite

Totali

Lex

Sem

1

Vlerësim rural me pjesëmarrje

4

60

30

30

6

2

Institucionet dhe Politikat Ndërkombëtare

4

60

30

30

6

3

Administrimi Publik dhe Zhvillimi Rajonal

4

60

30

30

6

4

Drejtimi i Qëndrueshëm i Fermave

4

60

30

30

6

* Në Semestrin e IV modulet do të zhvillohen për 8 javë ndërsa 7 javë të tjera lihen në dispozicion të praktikës profesionale.

 

 

 

WEBMASTER:: Fabjan Lashi::
Ndihmuan:: Xhoni Gero - Blenard Spaho::