UBT
PDF Printoni E-mail

KURRIKULAT E STUDIMEVE ME KOHË TË PLOTË 

Kurrikula e Diplomës Bachelor

Profili: Inxhinieri Përpunim - Druri

 

Lënda e integruar/disiplina

Moduli

Sem.

Kreditet

Orët mësimore

VITI i PARE

1

Matematika dhe Informatika

Matematika

I

6

75

Informatika

II

3

30

2

Kimia I

Kimia e Përgj. dhe Inorganike

I

5

60

3

Fizika

------------

I

4

45

4

Grafikë inxhinierike

Gjeometri deskriptive

I

4

45

Vizatim industrial

I

5

60

5

Studim druri I

Njohuri mbi pyllin

I

3

45

Studim druri

II

5

60

6

Mekanikë teorike dhe Rezistence materiale

Mekanike teorike

II

4

45

Rezistence materiale

II

4

45

7

Kimia II

Kimia organike

II

5

60

Kimia e drurit

II

3

45

8

Gjuhë e huaj

------------

II

5

60

9

Praktike profesionale

------------

II

4

45

TOTALI

-

60

720

             

 

VITI i DYTE

10

Studim druri II

Struktura e drurëve kryesorë

I

2

30

Mbrojtje druri

I

3

30

11

Detalet e makinave

------------

I

3

45

12

Bazat e ekonomisë

Hyrje në ekonomi

I

4

45

Administrimi i biznesit

I

5

60

13

Teknol. e përp. mek. të drurit

Instrumentat preres

I

4

45

Makinat dhe përp. mekanik

I

5

60

14

Teknikat energjitike

Termoteknike

II

3

45

Elektroteknike

II

3

30

15

Shkencat e punës

Shkenca e punes

II

2

30

Sigurimi teknik

II

3

30

16

Përpunimi i parë i drurit

Lenda e sharruar

II

3

45

Gjysem fabrikatet prej druri

II

5

60

17

Ngjitja dhe llustrimi i drurit

------------

II

4

45

18

Tharje druri

------------

II

5

60

19

Lëndë me zgjedhje

------------

I

3

30

20

Lëndë me zgjedhje

------------

II

3

30

TOTALI

-

60

720

 

 

VITI i TRETE

21

Prodhime të gatshme druri

------------

I

6

75

22

Bazat e automatizimit

------------

I

4

45

23

Transporti i brendshëm

------------

I

4

45

24

CAD - CNC

CAD

I

3

45

Komandimi numerik

I

2

30

25

Org. dhe drejtimi i prodhimit

------------

I

4

45

26

Cilësia e prodhimeve

------------

I

3

30

27

Financë - Kontabilitet

------------

I

3

30

28

Njohuri mbi të drejtën

------------

II

3

30

29

Tregu dhe marketingu

------------

II

4

45

30

Mbrojtja e mjedisit

------------

II

3

30

31

Lëndë me zgjedhje

------------

II

3

30

32

Lëndë me zgjedhje

------------

II

3

30

33

Praktika profesionale

------------

II

8

120

 

Tema e Diplomës

------------

II

7

90

TOTALI

60

720

 

LISTA E DISIPLINAVE ME ZGJEDHJE

Lënda e integruar/disiplina

Sem.

Kreditet

Orët mësimore

 VITI i PARE

1

Materialet ndihmëse

I / II

3

30

2

Historia e mobiljeve

I / II

3

30

3

Shfrytëzimi i pyjeve

I / II

3

30

4

Dendrokronologjia

I / II

3

30

VITI i DYTE

5

Remonti i makinave të përpunim drurit

II

3

30

6

Prodhimi i letrës

II

3

30

7

Insektet e kërpudhat ksilofage

II

3

30

8

Komunikim biznesi

II

3

30

9

Prodhime speciale druri

II

3

30

 

 

 

Kurrikula e Diplomës Master Shkencor

Profili: Inxhinieri Përpunim - Druri

 

Nr.

Disiplina mësimore

Kreditet

Orët mësimore

VITI I / Semestri i parë

1

Matematikë e Aplikuar (Zgjidhjet numerike)

5

45

2

Studim Druri  (Thellim)

3

30

3

Impiantet Industriale

5

45

4

Teoria e Prerjes së Drurit

5

45

5

Teoria e Ngjitjes dhe e Llustrimit të Drurit

3

30

6

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore

3

30

7

Lëndë me Zgjedhje

3

30

8

Gjuhë e Huaj II

3

30

Totali

30

285

 

VITI I / Semestri i dytë

9

Konstruksione Druri

4

45

10

Projektimi i Linjave

6

60

11

Dizajni i Mobiljeve

6

60

12

Cikli i Jetës i Prodhimeve prej Druri

3

30

13

Lëndë me Zgjedhje

3

30

14

Gjuhë e Huaj II

3

60

15

Praktikë Profesionale

5

60

Totali

30

345

 

 

VITI II / Semestri i parë

16

Tregu dhe Marketingu Ndërkombëtar

4

45

17

CIM (Proçese prodhimi te drejtuara nga kompjuteri)

3

30

18

Konserv. dhe Restaur. i Drurit në Veprat e Artit

3

30

19

Automatizimi i Prodhimit

3

30

20

Menaxhimi i Cilësise

4

45

21

Biomasa Ligno-Celulozike

3

30

22

Lëndë me Zgjedhje

3

30

23

Studim tematik

7

75

Totali

30

315

 

 

VITI II / Semestri i dytë

16

 Praktikë Kërkimore

15

150

17

 Teza e diplomës

15

150

Totali

30

300

 

LISTA E DISIPLINAVE ME ZGJEDHJE

Nr.

Disiplina

Kreditet

Oret mesimore

1

Metoda e elementeve te fundem

3

22/8

2

Prodhime te tjera druri

3

22/8

3

Makinat shumeoperacionale

3

22/8

4

Modelet e prerjes se trupave

3

22/8

5

Banesat prej druri

3

22/8

6

Prodhime kimike druri

3

22/8

 

 KURRIKULAT E STUDIMEVE ME KOHË TË  PJESËSHME 

Kurrikula e Programit të Studimeve Bachelor

Profili: Inxhinieri Perpunim - Druri

 

Lënda e integruar/disiplina

Moduli

Semestri

Kreditet

Orët mësimore

VITI I

1

Matematika dhe Informatika

Matematika  (me elementë  të statis.)

I

6

75

Informatika

II

3

30

2

Kimia  I

Kimia e Përgj. dhe  Inorganike

I

5

60

3

Fizika

------------

I

4

45

4

Grafike inxhinierike

Gjeometri  deskriptive

II

4

45

Vizatim  industrial

II

5

60

5

Kimia II

Kimia organike

II

5

60

Kimia e  drurit

II

3

45

6

Gjuhe e huaj

------------

I

5

600

TOTALI I

-

40

480

VITI II

7

Studim druri I

Njohuri mbi pyllin

I

3

45

Studim druri

I

5

60

8

Mek. teorike dhe Rezistence materiale

Mekanike teorike

II

4

45

Rezistence materiale

II

4

45

9

Bazat e ekonomise

Hyrje në ekonomi

I

4

45

Administrimi i biznesit

II

5

60

10

Teknikat energjitike

Termoteknike

I

3

45

Elektroteknike

II

3

30

11

Detalet e makinave

------------

I

3

45

12

Shkenca e punes dhe Sigurimi teknik

Shkenca e punes

II

2

30

13

Praktike profesionale

------------

II

4

45

TOTALI II

-

40

495

VITI III

14

Studim druri II

Struktura e drureve kryesore

I

2

30

Mbrojtje druri

I

3

30

15

Teknologjia e perp. mekanik te drurit

Instrumentat preres

I

4

45

Makinat dhe perpunimi mekanik

I

5

60

17

Shkencat e punes dhe Sigurimi teknik

Sigurimi teknik

I

3

30

18

Perpunimi i pare i drurit

Lenda e sharruar

I

3

45

Gjysem fabrikatet prej druri

II

5

60

19

Ngjitja dhe llustrimi i drurit

------------

II

4

45

20

Tharje druri

------------

II

5

60

21

Lende me zgjedhje

------------

II

3

30

22

Lende me zgjedhje

------------

II

3

30

TOTALI III

-

40

465

VITI IV

23

Prodhime te gatshme druri

------------

I

6

75

24

Bazat e automatizimit

------------

I

4

45

25

Transporti i brendshem

------------

I

4

45

26

Organizimi dhe drejtimi i prodhimit

------------

II

4

45

27

Cilesia e prodhimeve

------------

I

3

30

28

Finance – Kontabilitet

------------

I

3

30

29

Njohuri mbi te drejten

------------

II

3

30

30

Tregu dhe marketingu i prod. drusore

------------

II

4

45

31

Mbrojtja e mjedisit ne ind. e drurit

------------

II

3

30

32

Lende me zgjedhje

------------

II

3

30

33

Lende me zgjedhje

------------

II

3

30

TOTALI IV

-

40

435

VITI V

34

CAD-CNC

CAD

I

3

45

Komandimi numerik

I

2

30

35

Praktika profesionale

------------

II

8

120

36

Tema  e  Diplomes

------------

II

7

120

TOTALI V

-

20

315

 

LISTA E DISIPLINAVE ME ZGJEDHJE

 

Nr.

Disiplina

Kreditet

Semestri

Orët mësimore

Teori/Praktike

1

Materialet ndihmese

3

I / II

22/8

2

Historia  e mobiljeve

3

I / II

22/8

3

Shfrytezimi i pyjeve

3

I / II

22/8

4

Dendrokronologjia

3

I / II

22/8

5

Remonti i makinave te perpunim drurit

3

II

22/8

6

Prodhimi i letres

3

II

22/8

7

Insektet e kerpudhat ksilofage

3

II

22/8

8

Komunikim biznesi    

3

II

22/8

9

Prodhime speciale druri

3

II

22/8

 

 

WEBMASTER:: Fabjan Lashi::
Ndihmuan:: Xhoni Gero - Blenard Spaho::