UBT
PDF Printoni E-mail

Cikli i I-rë: Bachelor - Teknologji Ushqimore

 

P L A N I   M Ë S I M O R

 

I PROGRAMIT TË STUDIMEVE NË INXHINIERI AGROUSHQIMORE

Profili: TEKNOLOGJI AGROUSHQIMORE

CIKLI I-rë: BACHELOR

Viti Akademik 2012–2013

 

Dekani

Prof. Asoc. Dr. Renata   KONGOLI

Tiranë, Shtator 2012

Objektivat e Programit

Te diplomuarit ne Fakultetin e Bioteknologjise dhe Ushqimit, ne Profilin e Teknologjise Agroushqimore, pas mbarimit te studimeve te ciklit te pare Bachelor, marrin diplomën në “Teknologji Agroushqimore” dhe jane plotesisht te afte te mbulojne aktivitetet e meposhtëme, lidhur me:

Ø  drejtimin e perpunimit dhe pergatitjes se ushqimeve sipas teknologjive te perparuara;

Ø  organizimin, administrimin dhe drejtimin e teknologjive ushqimore;

Ø  drejtimin e proceseve te prodhimit, perpunimit, paketimit, transformimit dhe tregtimit te produkteve ushqimore;

Ø  kontrollin, mirembajtjen e linjave te prodhimit dhe pajisjeve qe perdoren ne industrine ushqimore;

Ø  vleresimin dhe planifikimin e perdorimit te lendeve te para per industrine ushqimore, mjedisit ne te cilin ato perpunohen dhe rolin qe kane produktet ushqimore ne shendetin e njeriut;

Ø  kontrollin dhe inspektimin e ushqime ne te gjitha fazat e zinxhirit te prodhimit;

Ø  kontrollin analitik dhe vleresimin e elementeve te cilesise dhe sigurise ushqimore etj.

Ø  implementimin e sistemeve te cilesise dhe sigurise ushqimore ne industrine ushqimore dhe sisteme te tjera te prodhimit te ushqimeve

Ø  ndihme ne problemet e te ushqyerit dhe semundjeve me orgjine ushqimore

 Njekohesisht, ne saje edhe te fleksibilitetit te njohurive, qe marrin gjate studimeve, ata jane ne gjendje:

 • te japin asistence teknike ne teknolgjine ushqimore, te ushqyerit dhe sigurine ushqimore;
 • te organizojne e drejtojne trainime profesionale ne fushen e teknologjise ushqimore;
 • te punojne ne grup, apo ne menyre individuale ne fushen e ushqimit dhe fusha te tjera;
 • te ndermarrin aktivitete private ne fushen e teknologjise ushqimore dhe te drejtojne ato;
 • te hyjne ne tregun e punes ne sektorin privat apo publik duke qene te afte te punojne ne fushen e ushqimit;
Pergjithesime per Planin Mesimor

Karakteristikat me kryesore te Planit Mesimor, per ciklin e pare të studimeve Bachelor, ne Profilin e Teknologjise Agroushqimore, jane si me poshte:

§  Studimet shtrihen ne tre vjet, te ndare ne 6 semestra, secili, me 15 jave, me nje ngarkese mesatare javore prej  25 ore mesimore  nga 60-minuta;

§  Specifike eshte se gjate semestrit te gjashtë, kryhet nje muaj Praktike profesionale pranë QKU, laboratorëve teknologjikë dhe analitikë të FBU, operatorëve te biznesit ushqimor ne fushen e teknologjise ushqimore dhe ushqimit.

§  Procesi mesimor perfshin:

 

-          format e asistences didaktike (leksione, ushtrime, seminare, pune laboratori);

-          format e studimit individual (pergatitja per kontrolle apo teste periodike, pergatitja per provimet etj);

-          aktivitetet didaktike jashte auditorit, ne terren (praktikat profesionale)

§  Ne permbajtjen e vet, Plani mesimor  permban:

-   Lende  te detyruara  (me module)                                                34

-   Provime semestrale                                                             34

-   Praktikë profesionale                                                                         1       

-   Provim formimi                                                                     1

§  Lendet, shumica një-disiplinore ose te perbera me module disiplinash, si dhe detyrime te tjera  didaktike, jane te vleresuara ne Kredite Formimi Universitare (KFU), si njesi matese sasiore te punes studimore, qe studenti duhet te perballoje, per te fituar njohurite dhe aftesite e parapara nga çdo program i lendes perkatese;

§  Njesise prej 1 KFU i koorespondon nje ngarkese standard e punes totale, qe duhet te perballoje studenti, e vleresuar me 25 ore didaktike, nga te cilat 10-12 ore, te programuara ne procesin mesimor, dhe 13-15 ore pune studimi individual, jashte kohes se mesimit.

§  Me kryerjen e plote te studimeve, krahas vleresimeve pozitive ne çdo lende apo detyrim didaktik, studenti fiton edhe  numrin optimal dhe te detyruar te krediteve, ne shumen prej 180 KFU;

§  Totali, prej 180 KFU, me te cilat vleresohet plani mesimor, perfshin:

 

Grupimi, sipas natyres se lendeve

Nr. moduleve ose

Lendeve

%

Te formimit baze

10

30

Te formimit ekonomiko–juridik

2

5

Te formimit profesional

25

65

 

§  Pergjithesisht lendet jane konceptuar si disiplina te perbera, modulet e te cilave jepen si provime semestrale, ndersa shume pak kane jane konceptuar si lende mono-disiplinore, me shtrirje vjetore dhe si te tilla jepen si provime ne fund te vitit perkates;

§  Ne aspektin organizativ mund te shihet edhe zhvillimi, pa nderprerje (psh brenda nje jave), i disiplinave te veçanta dhe dhenia e tyre provim ne mes semestri (kur behet fjale per lende qe ndihmojne kuptimin e mepasem te lendeve te tjera, kjo natyrisht sipas nje planifikimi te qarte dhe pa cenuar procesin mesimor);

 

 

 CIKLI  I, BACHELOR, NE INXHINIERI AGROUSHQIMORE,

Profili “TEKNOLOGJI AGROUSHQIMORE”

 

                                                             KURSI I   

Nr

Emertimi i lendes

Semestri

Kredite

Raporti T/P

Detyrimet e lendes

Format e kontrollit

Ore mesimi T/P

1.

Matematike

I

6

2/2

-

P/I

30/30

2

Kimi e pergjithshme e inorganike

I

5

2/2

-

P/I

30/30

3.

Fizike

I

5

2/2

-

P/I

30/30

4.

Informatike

I

5

2/2

-

P/I

30/30

5.

Lendet e para me origjine bimore

I

6

3/3

-

P/I

45/45

6.

Gjuhe e huaj

I

3

0/2

-

-

0/30

7.

Lendet e para me origjine shtazore

II

5

2/2

-

P/II

30/30

8.

Kimi organike

II

5

2/2

-

P/II

30/30

9.

Biologji

II

5

2/2

-

P/II

30/30

10.

Ekologji

II

3

2/1

-

P/II

30/15

11.

Statistike

II

5

2/2

-

P/II

30/30

12.

Bazat e ekonomise

II

5

2/2

-

P/II

30/30

13

Gjuhe e huaj

II

2

0/2

 

P/II

0/30

 

Gjithsej

 

     60

-

-

 

345/390

                                                                   KURSI II   

Nr

Emertimi i lendes

Semestri

Kredite

Raporti T/P

Detyrimet e lendes

Format e kontrollit

Ore mesimi T/P

1.

Gjenetike dhe mikrobiologji

I

5

3/2

-

P/I

45/30

2

Teknologjia e perpunimit te fruta-perimeve

I

5

2/2

-

P/I

30/30

3.

Mikrobiologji ushqimore dhe higjiena

I

5

2/2

-

P/I

30/30

4.

Kimi ushqimore

I

5

2/2

-

P/I

30/30

5.

Procese themelore ne teknol. ushqimore

I

5

2/2

-

P/I

30/30

6.

Teknologjia e perpunimit te produkteve pas vjeljes

I

3

2/1

-

P/I

30/15

7.

Kimi analitike

II

5

2/2

-

P/II

30/30

8.

Teoria e Statistikes

II

3

2/2

-

P/II

30/30

9.

Kimia fizike

II

3

2/1

-

P/II

30/15

10.

Teknologjia e perunimit te qumeshtit

II

5

2/2

-

P/II

30/30

11.

Biokimia dhe fiziologjia

II

6

3/2

-

P/II

45/30

12.

Proceset e pastrimit dhe shendetesimit

II

5

2/2

-

P/II

30/30

13

Teknologjia e dritherave

II

5

2/2

-

P/II

30/30

 

Gjithsej

 

60

 

-

 

420/360

                    KURSI III  

Nr

Emertimi i lendes

Semestri

Kredite

Raporti T/P

Detyrimet e lendes

Format e kontrollit

Ore mesimi T/P

1.

Teknologjia e produkteve te pjekjes

I

5

2/2

-

P/I

30/30

2

Ambalazhimi & ruajtja e prod. ushqimore

I

5

2/2

-

P/I

30/30

3.

Mbrojtja e produkteve ushqimore

I

5

2/2

-

P/I

30/30

4.

Teknologjia e perpunimit te mishit

I

5

2/2

-

P/I

30/30

5.

Teknologjia e pijeve alkoolike

I

5

2/2

-

P/I

30/30

6.

Ekonomia dhe drejtimi i ndermarrjeve

I

5

2/2

-

P/I

30/30

7.

Kontrolli & sigurimi i cilesise ne Industrine Ushqimore

II

5

2/2

-

P/II

30/30

8.

Ushqimi dhe te ushqyerit e njeriut

II

5

2/2

-

P/II

30/30

9.

Teknologjia e vajit dhe lendeve aromatike e eterovajore

II

5

2/2

-

P/II

30/30

10.

Bioteknologji ushqimore

II

5

2/2

-

P/II

30/30

11.

Praktike profesionale

II

5

2/2

-

P/II

30/30

12.

Provim formimi

II

5

-/4

-

P/II

-/60

 

Gjithsej

 

60

 

-

 

330/390

 

 

Cikli i I-rë: Bachelor - Eologji - Vreshtari

 

 

 

P L A N I   M Ë S I M O R

 

I PROGRAMIT TË STUDIMEVE NË INXHINIERI AGROUSHQIMORE

Profili: VRESHTARI-ENOLOGJI

CIKLI I-re: BACHELOR

 

Viti Akademik 2012–2013

 

Dekani

Prof. Asoc. Dr. Renata   KONGOLI

Tiranë, Shtator 2012

 

Objektivat e Programit

 

Te diplomuarit ne Fakultetin e Bioteknologjise dhe Ushqimit, ne Profilin e Vreshtari- Enologjisë, pas përfundimit te studimeve te ciklit te pare, Bachelor, marrin diplomën “Vreshtari-Enologji”, jane plotesisht te afte te mbulojne aktivitetet e mëposhtëme, lidhur me:

 

Ø  drejtimin e perpunimit dhe pergatitjes se lendeve te para per prodhimin e produkteve enologjike;

Ø  drejtimin e proceseve te prodhimit, perpunimit, paketimit dhe transformimit te verërave dhe produkteve te tjera enologjike;

Ø  kontrollin dhe mirembajtjen e linjave te prodhimit dhe pajisjeve qe perdoren per prodhimin e produkteve enologjike dhe pijeve;

Ø  vleresimin sensorial dhe efektin e pijeve alkoolike ne shendetin e njeriut;

Ø  kontrollin dhe inspektimin e produkteve enologjike gjatë zinxhirit te prodhimit;

Ø  kontrollin analitik dhe vleresimin e elementeve te cilesise dhe sigurise ushqimore etj.

Ø  implementimin e sistemeve te cilesise dhe sigurise ushqimore ne industrine enologjike dhe sisteme te tjera te prodhimit te ushqimeve

 

Njekohesisht, ne sajë te fleksibilitetit te njohurive, qe marrin gjate studimeve, ata jane ne gjendje:

 

 • te japin asistence teknike ne teknolgjine e prodhimit te vererave, produkteve alkoolike dhe produkteve te tjera enologjike
 • te organizojne dhe drejtojne trainime profesionale ne fushen e enologjise dhe pijeve alkoolike
 • te punojne ne grup, apo ne menyre individuale ne fushen e ushqimit dhe fusha te tjera;
 • te ndermarrin aktivitete private ne fushen e enologjisë dhe pijeve alkoolike dhe t’i drejtojne ato;
 • te hyjne ne tregun e punes ne sektorin privat apo publik ne fushen e ushqimit;

 

Pergjithesime per Planin Mesimor

 

Karakteristikat me kryesore te Planit Mesimor, per nivelin e pare Bachelor te studimeve Universitare, ne Profilin e Vreshtari-Enologjisë, jane si me poshte:

 

§  Studimet shtrihen ne tre vjet, te ndare ne 6 semestra, secili, me 15 jave, me nje ngarkese mesatare javore prej  25 ore mesimore  nga 60-minuta;

§  Gjate vitit te tretë, kryhet nje muaj Praktike profesionale pranë QKU, laboratorëve teknologjikë dhe analitikë të FBU, si dhe operatorëve te biznesit ushqimor, ne fushen e enologjise, teknologjise ushqimore dhe ushqimit.

§  Procesi mesimor perfshin:

-          format e asistences didaktike (leksione, ushtrime, seminare, pune laboratori);

-          format e studimit individual (pergatitja per kontrolle apo teste periodike, pergatitja per provimet etj);

-          kryerjen e detyrave e projekteve te kursit ne vartesi te programit te lendes

-          aktivitetet didaktike jashte auditorit, ne terren (praktikat profesionale apo punimi i diplomes)

§  Ne permbajtjen e vete Plani mesimor  permban:

 

-  Lende  te detyruara  (me module)                                    34

-  Provime semestrale                                                              34  

-  Praktikë profesionale                                                             1       

-  Provim formimi                                                                       1

 

§  Lende jane konceptuar një-disiplinore  si dhe detyrime te tjera  didaktike, jane te vleresuara ne Kredite Formimi Universitare (KFU), si njesi matese sasiore te punes studimore, qe studenti duhet te perballoje, per te fituar njohurite dhe aftesite e parapara nga cdo program i lendes perkatese;

§  Njesise prej 1 KFU i korrespondon nje ngarkese standarde e punes totale, qe duhet te perballoje studenti, e vleresuar me 25 ore didaktike, nga te cilat 10-12 ore, te programuara ne procesin mesimor, dhe 13-15 ore pune studimi individual, jashte kohes se mesimit.

§  Me kryerjen e plote te studimeve, krahas vleresimeve pozitive ne cdo lende apo detyrim didaktik, studenti fiton edhe  numrin optimal dhe te detyruar te krediteve, ne shumen prej 180 KFU;

§  Totali, prej 180 KFU, me te cilat vleresohet plani mesimor, perfshin:

 

Grupimi, sipas natyres se lendeve

Nr. moduleve ose

Lendeve

%

Te formimit baze

10

30

Te formimit ekonomiko – juridik

2

5

Te formimit profesional

24

65

 

§  Pergjithesisht lendet jane konceptuar si disiplina te perbera, modulet e te cilave jepen si provime semestrale. 

§  Mund te shihet, ne aspektin organizativ edhe zhvillimi, pa nderprerje (p.sh. brenda nje jave), i disiplinave te veçanta dhe dhenia e tyre provim ne mes të semestrit (kur behet fjale per lende qe ndihmojne kuptimin e metejshëm te lendeve te tjera, natyrisht sipas nje planifikimi te qarte dhe pa cenuar procesin mesimor);

 

 

CIKLI  I-BACHELOR- TEKNOLOGJI AGROUSHQIMORE

Profili “ENOLOGJI-VRESHTARI

KURSI I- Bachelor 

Nr

Emertimi i lendes

Semes.

Kredite

Raporti T/P

Detyrimet e lendes

Format e kontrollit

Ore mesimi T/P

1.

Matematike

I

6

2/2

-

P/I

30/30

2

Kimi e pergjithshme e inorganike

I

5

2/2

-

P/I

30/30

3.

Fizike

I

5

2/2

-

P/I

30/30

4.

Informatike

I

5

2/2

-

P/I

30/30

5.

Lendet e para me origjine bimore

I

6

3/2

-

P/I

45/30

6.

Gjuhe e huaj

I

3

0/2

-

P/I

0/30

7.

Kimi organike

II

5

2/2

-

P/II

30/30

8.

Biologji

II

5

2/2

-

P/II

30/30

9.

Ekologji

II

3

2/1

-

P/II

30/15

10.

Statistike

II

5

2/2

-

P/II

30/30

11.

Bazat e ekonomise

II

5

2/2

-

P/II

30/30

12.

Teknologjia e produkteve  bujqesore te pasvjeljes

II

5

2/2

-

P/II

30/30

13.

Gjuhe e huaj

II

2

0/2

-

P/II

0/30

 

Gjithsej

 

60

-

-

-

345/375

KURSI II

Nr

Emertimi i lendes

Semest.

Kredite

Raporti T/P

Detyrimet e lendes

Format e kontrollit

Ore mesimi T/P

1.

Gjenetike dhe mikrobiologji

I

6

3/2

-

P/I

45/30

2

Vreshtaria

I

6

3/2

-

P/I

45/30

3.

 Biologjia dhe fiziologjia e hardhise

I

3

2/1

-

P/I

30/15

4.

Proceset themelore te teknologjise ushqimore

I

5

2/2

-

P/I

30/30

5.

Teknologjia e produkteve pasvjeles

I

3

2/2

-

P/I

30/30

6.

 Kimi ushqimore

I

5

2/2

-

P/I

30/30

7.

 Kimia analitike

II

5

2/2

-

P/II

30/30

8.

Enologjia I

II

5

2/2

-

P/II

30/30

9.

Biokimia dhe fiziologjia

II

6

3/2

-

P/II

45/30

10.

Mikrobiologjia e veres

II

3

2/1

-

P/II

30/15

11.

Teoria e Staistikes

II

3

2/1

-

P/II

30/15

12.

Proceset e pastrimit dhe shendetesimit

II

5

2/2

-

P/II

30/30

13.

Mbrojtja e vreshtit (entomologji/patologji)

II

5

2/2

-

P/II

30/30

 

Gjithsej

 

     60

 

-

 

435/345

KURSI III 

Nr

Emertimi i lendes

Semest.

Kredite

Raporti T/P

Detyrimet e lendes

Format e kontrollit

Ore mesimi T/P

1.

Mikrobiologjia dhe Bioteknologjia ushqimore

I

5

2/2

-

P/I

30/30

2

Enologjia II

I

5

2/2

-

P/I

30/30

3.

Teknologji ushqimore

I

6

3/2

-

P/I

45/30

4.

Analizat sensoriale dhe legjislacioni i veres

I

5

2/2

-

P/I

30/30

5.

Teknologjia e pijeve alkolike dhe ujit

I

5

2/2

-

P/I

30/30

6.

Ekonomia dhe drejtimi i ndermarrjeve

I

5

2/2

-

P/I

30/30

7.

Kontrolli dhe sigur.cilesise ne Ind.Enologjik

II

5

2/2

-

P/II

30/30

8.

Teknologjia e perpunimit te produkteve enologjike

II

5

2/2

-

P/II

30/30

9.

Ushqimi dhe te ushqyerit e njeriut

II

5

2/2

-

P/II

30/30

10.

Praktike profesionale

II

9

2/2

-

P/II

30/30

11.

Provim formimi

II

5

2/2

-

P/II

30/30

 

Gjithsej

 

60

 

-

 

345/330

 

 

 

Cikli i II-të: Master Shkencor - Teknologji Ushqimore

 

 

 

P L A N I   M Ë S I M O R

 

I PROGRAMIT TË STUDIMEVE NË INXHINIERI AGROUSHQIMORE

Profili: TEKNOLOGJI AGROUSHQIMORE

CIKLI II: MASTER I SHKENCAVE

 

(Programi i studimeve me kohë të plotë)

 

Viti Akademik 2012–2013

 

Dekani

Prof. Asoc. Dr. Renata   KONGOLI

Tiranë, Shtator 2012

     

1.        Emërtimi i përgjithshëm i programit të studimit

 

Master i Shkencave – Teknologji Agroushqimore

 

 

2.       Objektivat formues dhe karakteristikat e programit të studimit

 

a)     Profili kulturor dhe profesional i studimit në përfundim të programit

 

Ky program synon pergatitjen e specialisteve te afte nga pikpamja profesionale dhe shkencore te marrin pergjegjesi dhe te japin zgjidhje optimale problemeve studimore e teknike ne te gjitha fushat e teknologjise ushqimore, ushqimit, legjislacionit, cilesise dhe sigurise se produkteve ushqimore.  

 

b)     Njohuritë dhe kompetencat që karakterizojnë profilin

 

Pas perfundimit te studimeve te diplomuarit do te jene te afte:

 

-          te njohin metodat e kerkimit shkencor dhe t’i perdorin ato ne menyre te pavaruar ne kerkimin shkencor ne fushen e teknologjise ushqimore

-          te implementojne dhe te persosin me tej sistemet e menaxhimit te cilesise dhe sigurise ushqimore

-          te njohin ne detaje teknologjite e perpunimit te produkteve ushqimore 

-          te jene ne gjendje te administrojnë sisteme prodhimi te nje shkalle te larte automatizimi dhe drejtimi te kompjuterizuar ne fushen e teknologjise ushqimore dhe ushqimit

-          te ofrojne ne nivel te larte asistence teknike dhe profesionale per problemet e teknologjise ushqimore dhe ushqimit

-          t’u pershtatet shpejt ndryshimeve te vazhdueshme te teknologjise dhe te menaxhimit te sistemeve te prodhimit dhe teknologjise se perpunimit te ushqimeve

 

c)      Mundësitë për punësim

 

-          Institucione/qendra kerkimore-shkencore publike e private

-          Subjektet prodhuese te industrise se perpunimit te ushqimeve

-          Institucionet e percaktimit te standardeve per sistemet e menaxhimit te cilesise  dhe aplikimit te sistemeve te cilesise dhe sigurise ushqimore

-          Qendra trainimi per ushqimet dhe sistemet e cilesise dhe sigurise se ushqimeve dhe kuadrit ligjor

-          subjekte qe ofrojne sherbime konsulence te fushes perkatese

 

d) Ky program studimi zhvillohet ne dy vite akademike  i ndare ne 4 semestra, 2 semestra per çdo vit. Ne semestrin IV, studentet pergatitin mikrotezen. Temat e mikrotezave, se bashku me udheheqesin, regjistrohen prane departamentit ne fillim te vitit te dyte akademik te studimeve.

 

 
 

PROGRAMI I STUDIMIT NE “INXHINIERI AGROUSHQIMORE”,

Profili: TEKNOLOGJI USHQIMORE

 MASTER I SHKENCAVE

 

Viti i I

Nr

Emertimi i lendes

Semestri

Kredite

Raporti T/P

Detyrimet e lendes

Format e kontrollit

Ore mesimi T/P

1

Bioinformatike molekulare

I

3

1/1

-

P/I

15/15

2

Kimia fizike e ushqimit

I

6

2/2

-

P/I

30/30

3

Kimia e produkteve natyrore

I

6

2/2

-

P/I

30/30

4

Shkenca e bulmetit & prodhimi i djathrave speciale

I

6

2/2

-

P/I

30/30

5

Komunikimi ne sektorin agroushqimor

I

3

1/1

-

P/I

15/15

6

Inxhinieria e perpunimit te ushqimeve

I

6

2/2

-

P/I

30/30

7

Mbrojtja e produkteve ushqimore

II

6

2/2

-

P/II

30/30

8

Bioteknologji e fermentimit

II

6

2/2

-

P/II

30/30

9

Biokimia e ushqimit & te ushqyerit te njeriut

II

6

2/2

-

P/II

30/30

10

Drejtimi i cilesise & siguria ushqimore

II

6

2/2

-

P/II

30/30

11

Metodologji e kerkimit Shkencor

II

6

2/2

-

P/II

30/30

 

Gjithsej

 

60

 

-

 

300/300

Viti i II

Nr

Emertimi i lendes

Semestri

Kredite

Raporti T/P

Detyrimet e lendes

Format e kontrollit

Ore mesimi T/P

1.

Analizat e ushqimeve

I

6

2/2

-

P/I

30/30

2

Toksikologija ushqimore

I

6

2/2

-

P/I

30/30

3.

Ushqimet e modifikuara gjenetikisht

I

6

2/2

-

P/I

30/30

4.

Mikroorganizmat e qumeshtit dhe produktet e djathrave speciale

I

6

2/2

-

P/I

30/30

5.

Reologjia e brumerave dhe prodhimi i majave ushqimore

I

6

2/2

-

P/I

30/30

 

Teze diplome

II

30

0/20

-

P/II

0/300

 

Gjithsej

 

60

 

 

 

150/450

 

 

Cikli i II-të: Master Shkencor - Eologji - Vreshtari

 

 

 

 

P L A N I   M Ë S I M O R

 

I PROGRAMIT TË STUDIMEVE NË INXHINIERI AGROUSHQIMORE

Profili: VRESHTARI - ENOLOGJI

CIKLI II: MASTER I SHKENCAVE

 

(Programi i studimeve me kohë të plotë)

 

Viti Akademik 2012–2013

 

Dekani

Prof. Asoc. Dr. Renata   KONGOLI

Tiranë, Shtator 2012

  

 

 1. Emërtimi i përgjithshëm i programit të studimit

 

Master i Shkencave: Vreshtari -Enologji

 

 

2.     Objektivat formues dhe karakteristikat e programit të studimit

 

a.      Profili kulturor dhe profesional i studimit në përfundim të programit

 

Ky program synon pergatitjen e specialisteve te afte nga pikepamja profesionale e shkencore te marrin pergjegjesi dhe te japin zgjidhje optimale problemeve studimore e teknike ne te gjitha fushat e Vreshtarise dhe Enologjise, pijeve alkoolike, teknologjive te prodhimit dhe perpunimit, ushqimit, sigurise dhe cilesise se produkteve ushqimore ne teresi.

 

b.      Njohuritë dhe kompetencat që karakterizojnë profilin

 

Pas perfundimit te studimeve te diplomuarit do te jene te afte:

 

-          te njohin metodat e kerkimit shkencor dhe t’i perdorin ato ne menyre te pavaruar ne kerkimin shkencor te fushes se prodhimit te pijeve alkolike.

-          te implementojne dhe te persosin me tej sistemet e menaxhimit te cilesise dhe sigurise ushqimore ne stabilimentet e prodhimit te pijeve alkoolike.

-          te njohin ne detaje teknologjite e perpunimit te produkteve enologjike

-          te jene ne gjendje te menaxhojne sisteme prodhimi te nje shkalle te larte automatizimi dhe drejtimi te kompjuterizuar ne fushen e teknologjise se  prodhimit te vererave dhe pijeve te ndryshme alkoolike.

-          te ofrojne ne nivel te larte asistence teknike dhe profesionale per problemet e teknologjise ushqimore dhe ushqimit

-          t’u pershtaten shpejt ndryshimeve te vazhdueshme te teknologjise dhe te menaxhimit te sistemeve te prodhimit dhe teknologjise se perpunimit te  pijeve alkoolike dhe ushqimeve ne teresi.

 

c.       Mundësitë për punësim

 

-          Institucione/qendra kerkimore-shkencore publike e private

-          Subjektet prodhuese te industrise se perpunimit te pijeve alkoolike

-          Institucionet e percaktimit te standardeeve per sistemet e menaxhimit te cilesise dhe aplikimit te sistemeve te cilesise dhe sigurise ushqimore

-          Qendra trainimi per ushqimet dhe sistemet e cilesise dhe sigurise se ushqimeve

-          Subjekte qe ofrojne sherbime konsulence te fushes perkatese

 

d) Ky program studimi zhvillohet ne dy vite akademike  i ndare ne 4 semestra, 2 semestra per cdo vit. Ne semestrin e IV studentet pergatitin mikrotezen. Temat e mikrotezave se bashku me udheheqesin regjistrohen prane departamentit ne fillim te vitit te dyte akademik te studimeve.

 

 

 

PROGRAMI I STUDIMIT NE “INXHINIERI AGROUSHQIMORE”,

Profili: VRESHTARI-ENOLOGJI

 MASTER I SHKENCAVE

 

Viti i I

Nr

Emertimi i lendes

Semestri

Kredite

Raporti T/P

Detyrimet e lendes

Format e kontrollit

Ore mesimi T/P

1

Bioinformatike molekulare

I

3

1/1

-

P/I

15/15

2

Kimia fizike e ushqimit

I

6

2/2

-

P/I

30/30

3

Kimia e produkteve natyrore

I

6

2/2

-

P/I

30/30

4

Kimia dhe biokimia e veres

I

6

2/2

-

P/I

30/30

5

Komunikimi ne sektorin agroushqimor

I

3

1/1

-

P/I

15/15

6

Inxhinieria e perpunimit te ushqimeve

I

6

2/2

-

P/II

30/30

7

Mbrojtja e produkteve ushqimore

II

6

2/2

-

P/II

30/30

8

Bioteknologjia e fermentimeve

II

6

2/2

-

P/II

30/30

9

Biokimia e ushqimit dhe te ushqyerit e njeriut

II

6

2/2

-

P/II

30/30

10

Drejtimi i cilesise dhe siguria ushqimore

II

6

2/2

-

P/II

30/30

11

Metodologji e kerkimit Shkencor

II

6

2/2

-

P/II

30/30

 

Gjithsej

   

     60

 

 

 

300/300

Viti i II

Nr

Emertimi i lendes

Semestri

Kredite

Raporti T/P

Detyrimet e lendes

Format e kontrollit

Ore mesimi T/P

1.

Analizat e ushqimeve

I

     12

4/4

-

P/I

60/60

2

Lende me zgjedhje 1

I

6

2/2

-

P/I

30/30

3.

Lende me zgjedhje 2

I

6

2/2

-

P/I

30/30

4.

Lende me zgjedhje 3

I

6

2/2

-

P/I

30/30

6

Teze diplome

II

30

 0/20

-

-

0/300

 

Gjithsej

 

     60

 

 

 

150/450

 

Lendet me zgjedhje

 

Nr

Emertimi i lendes

Semestri

Kredite

Raporti T/P

Detyrimet e lendes

Format e kontrollit

Ore mesimi T/P

1.

Pomologjia

I

6

2/2

-

P/I

30/30

2.

Vreshtaria alternative

I

6

2/2

-

P/I

30/30

3.

Teknologji te kombinuara

I

6

2/2

-

P/I

30/30

4.

Toksikologjia e pijeve alkolike

I

6

2/2

-

P/I

30/30

5.

Mbetjet e industrise ushqimore

I

6

2/2

-

P/I

30/30

6.

Ushqimet e modifikuara gjenetikisht

I

6

2/2

-

P/I

30/30

7.

Marketingu i produkteve enologjike

I

6

2/2

-

P/I

30/30

8.

Optimizimi I cilesise dhe vleresimi I proceseve

I

6

2/2

-

P/I

30/30

9.

Fizika e Ushqimit

I

6

2/2

-

P/I

30/30

 

 

 

Cikli i II-të: Master Shkencor -Bioteknologji Ushqimore

 

 

Cikli i II-të: Master Profesional "Cilësia dhe Siguria Ushqimore"

 

 

Cikli i I-rë: Bachelor - Teknologji Ushqimore me kohë të pjesëshme

 

 

2. KUSH ËSHTË FEA

 

 

Fakulteti i Ekonomisë & Agrobiznesit ka një jetë relativisht të re. Ai zë fill që nga viti 1971 (në atë periudhë emërtohej-Fakulteti i Ekonomisë Agrare). Ish Fakulteti i Ekonomisë Agrare funksionoi si i tillë deri në vitin 1994, periudhë e cila përkon me ristrukturimin tërësor të Universitetit Bujqësor të Tiranës. Ky ristrukturim çoi në fuzionimin e këtij Fakulteti në kuadër të Fakultetit të Bujqësisë, me dy departamentet përkatëse, Departamenti i “Drejtimit të Fermave dhe Agrobiznesit” dhe Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave Agrare. Ky ristrukturim, i cili filloi në vitin 1994 dhe përfundoi në vitin 1998, u realizua me konsulencën e projektit SARA (American Support for Agricultural Restructuring in Albania) dhe kishte si objektiv themelor përgjigjen ndaj kërkesave të reja që do të ofronte zhvillimi i bujqësisë dhe i sistemit të agrobiznesit në tërësi.

Në vitin 2007, si pasojë e ristrukturimit të ish - Fakultetit të Bujqësisë, u krijua Fakultet i Ekonomisë & Agrobiznesit, i cili ka aktualisht kater departamente, Departamenti “Drejtim Agrobiznesit”, Departamenti “Ekonomi dhe Politikave Agrare”, Departamenti “Financë Kontabilitet” dhe Departamenti “Matematike Informatike”. Ai ofron aktualisht 13 diploma ne te trecilket e

 

 

Cikli i I-rë: Bachelor - Eologji - Vreshtari me kohë të pjesëshme

 

 

Cikli i III-të: Doktortë "Shkencat dhe bioteknologjia Ushqimore"

 

 

 

 

WEBMASTER:: Fabjan Lashi::
Ndihmuan:: Xhoni Gero - Blenard Spaho::