UBT
plani PDF Printoni E-mail

UNIVERSITETI BUJQËSOR TIRANË                                                                                                

FAKULTETI I MJEKËSISË VETERINARE                                                                               

 

PLANI MËSIMOR PËR VITIN AKADEMIK 2007-2008

 

 

Nr.

 

LËNDËT

 

Kredite

 

Semestri

 

Orë Tot.

 

Raporti Teori/Prakt

Detyrimet e lëndës

Periudhë Kontrolli

Mënyra e Kontrollit

Prak

Projekt. & Detyre Kursi

Detyra Kontroll

Semestri

(P/F)

1

Histori & Term. Mjek.

2.5

I

30

0/2

30

-

-

I

F

2

Biometri

2.5

I

30

1/1

15

-

-

I

F

3

Informatikë

2.5

I

30

1/1

15

-

-

I

F

4

Ekonomi Bujqesore

2.5

I

30

1/1

15

-

-

I

F

5

Kimi

6

I

90

4/2

30

-

-

I

P

6

Biologji & Biologji Molekular

12

I+II

120

2/2     2/2

60

-

-

II

P

7

Anatomi topografike

11.5

I+II

105

0/3     2/2

70

-

5

II

P

8

Gjuhë e huaj 

6

I+II

60

0/2     0/2

60

-

-

II

P

9

Botanikë

3

II

30

1/1

15

-

-

I

P

10

Biofizikë

5

II

60

2/2

30

-

-

II

P

11

Histologji-Embriologji

11.5

II+III

120

2/2    2/2

55

-

5

III

P

12

Gjenetikë

3

III

45

2/1

15

-

-

III

F

13

Anatomi e kafshëve

9

III+IV

105

2/2    1/2

56

-

4

IV

P

14

Fiziologji & Etologji

10

III+IV

120

3/1    3/1

24

-

6

IV

P

15

Biokimi

10

III+IV

120

3/2    2/1

40

-

5

IV

P

16

Mikrobiologji Veterinare

8

III+IV

90

2/1    2/1

26

-

4

IV

P

17

Higjenë

5

III+IV

60

2/0    1/1

12

-

3

IV

P

18

Imunologji

2

IV

30

2/0

-

-

-

IV

P

19

Zootekni

4

IV

60

2/2  

30

-

-

VI

P

20

Të ushqyer

4

IV

60

2/2  

30

-

-

VI

P

21

Iktiopatologji

2.5

V

45

2/1

14

-

1

V

F

22

Radiologji-Ekografi

2.5

V

45

2/1

15

-

-

V

F

23

Legjisl.Vet.&Etikë Profesion

3.5

V

60

3/1

-

-

-

V

P

24

Virologji

3.5

V

45

2/1

13

-

2

V

P

 


 

25

Sëm. Kafsheve egra & Bletë

4

V

60

2/2

14

-

1

V

P

26

Patologji e përgjithshme

9

V+VI

90

2/1    2/1

25

-

5

VI

P

27

Propedeutikë Veterinare

11

V+VI

120

1/3    1/3

78

-

12

VI

P

28

Farmakologji-Toksikologji

7.5

V+VI

90

3/0    2/1

-

-

-

VI

P

29

Diagnozë Laboratorike

4

VI

60

2/2

28

-

2

VI

P

30

Parazitologji

6

VI+VII

75

2/1    1/1

28

-

2

VII

P

31

Riprodhim i  Kafshëve

11

VI+VII

150

3/2    3/2

54

-

6

VII

P

32

Epidemiologji & Sëm. Inf

7.5

VI+VII

120

2/2    2/2

56

-

4

VII

P

33

Farmaci & Farm. Klinike

3.5

VII

45

2/1

13

-

2

VII

F

34

Patologji e veçantë

8.5

VII+VIII

90

1/2   ½

55

-

5

VIII

P

35

Kirurgji Veterinare

10

VII+VIII

120

2/2    2/2

55

1

4

VIII

P

36

Sëmundje Ripërtypësave

12

VII+VIII+IX

150

1/1  2/2  2/2

65

3

7

IX

P

37

Sëm. Kafsheve Shoqërimit

11

VII+VIII+IX

135

1/1  2/2  2/1

50

3

7

IX

P

38

Sëmundje Njëthundrakë

9.5

VIII+IX

120

2/2  2/2

49

4

7

IX

P

39

Higjene Mishi. Thertore

6

VIII+IX

75

1/0    2/2

30

-

-

IX

P

40

Higjene Qumesh.Vezë, Peshk

4

VIII

60

2/2

30

-

-

IX

P

41

Ekotoksikologji Veterinare

3

IX

45

2/1

13

-

2

IX

P

42

Sëmundje Derra

4

IX

60

2/2

23

-

2

IX

P

43

Nekropsi

2.5

IX

30

1/1

15

-

-

IX

F

44

Sëmundje Shpendë

4

IX

60

2/2

28

-

2

IX

P

 

                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

WEBMASTER:: Fabjan Lashi::
Ndihmuan:: Xhoni Gero - Blenard Spaho::