Kurrikula e Nivelit te Dyte Departamenti i Prodhimit Shtazo: Akuakulture

Kurrikula e Nivelit te Dyte

Departamenti i Prodhimit Shtazor

Dega: Akuakulture

Viti I Për studentët me background nga UBT Semestri I

Nr

Moduli

Orë

Raporti

Orë Gjithsej

Kredite

fizike

Leksione

M Praktike

Shuma

1

Kimia analitike & met instrumental

4

2 : 2

30

30

60

6

2

Mikrobiologjia

4

2 : 2

30

30

60

6

3

Biokimia e kafshëve

4

2 : 2

30

30

60

6

4

Thellim në fiziologjin e kafshëve

4

2 : 2

30

30

60

6

5

Biostatistika

4

2 : 2

30

30

60

6

Totali

20

10 : 10

30

Viti I Për studentët me background Biologji-Kimi Semestri I

Nr

Moduli

Ore

Raporti

Ore Gjithsej

Kredite

fizike

Leksione

M Praktike

Shuma

1

Bazat e prodhimit shtazor

5

3 : 2

45

30

75

8

2

Teknologji kult bimësh

5

3 : 2

45

30

75

8

3

Shkenc toke dhe agroekologji

4

2 : 2

30

30

60

6

4

Bazat e mekanikës bujqesorë

2

1 : 1

15

15

30

4

5

Bazat e konomisë bujqesore

2

1 : 1

15

15

30

4

Totali

18

10 : 8

30

Viti I Semestri II

Nr

Moduli

Ore

Raporti

Ore Gjithsej

Kredite

fizike

Leksione

M Praktike

Shuma

1

Bioteknologji kafshësh

3

2 : 1

30

15

45

5

2

Gjenetika molekulare dhe e popull

3

2 : 1

30

15

45

5

3

Thellim në përmirësimin gjenetik

3

2 : 1

30

15

45

5

4

Fiziologjia e të ushqyerit të kafsh

3

2 : 1

30

15

45

5

5

Endokrinologjia

3

2 : 1

30

15

45

5

6

Mikrobiologjia, teknologjia e vleresimi I ushqimeve

3

2 : 1

30

15

45

5

Totali

18

12 : 6

30

Viti II Semestri III

Nr

Moduli

Orë

Raporti

Orë Gjithsej

Kredite

fizike

Leksione

M Praktike

Shuma

1

Iktiologjia e aplikuar & vler I rezervave peshkore

4

2 : 2

30

30

60

6

2

Teoria dhe projektimi i veglave të peshk industrial

4

2 : 2

30

30

60

6

3

Ekonomia dhe administ i ndërmarrjeve të Akuak dhe peshkimit

3

2 : 1

30

15

45

5

4

Teknikat e prodhimit në marikulturë

3

2 : 1

30

15

45

5

5

Lendë me zgjedhje

2

1 : 1

15

15

30

4

6

Lëndë me zgjedhje

2

1 : 1

15

15

30

4

Totali

24

14 : 10

30

Viti II Semestri IV

Nr

Moduli

Orë

Raporti

Orë Gjithsej

Kredite

fizike

Leksione

M Praktike

Shuma

1

Teza e nivelit te dytë

30

Totali

30

Module me zgjedhje

Nr

Moduli

Ore

Raporti

Orë Gjithsej

Kredite

fizike

Leksione

M Praktike

Shuma

1

Teknologjite e të ushqyerit praktik në akuakulturë

2

1 : 1

15

15

30

4

2

Fermat e integruar dhe polikultura

2

1 : 1

15

15

30

4

3

Hidrokimia

2

1 : 1

15

15

30

4

4

Bazat e navigacionit detar dhe Hidroakustika

2

1 : 1

15

15

30

4

5

Biostimulatorët në te ushqyerit e peshqve të kultivuar

2

1 : 1

15

15

30

4

6

Menaxhimi i lagunave bregdetare

2

1 : 1

15

15

30

4

7

Akuariologjia dhe teknikat e prodhimit të planktonit.

2

1 : 1

15

15

30

4

8

Ekologjia e akuakulturës

2

1 : 1

15

15

30

4

9

Riprodhimi i kontrolluar i peshqve te kultivuar

2

1 : 1

15

15

30

4

10

Sistemet prodhuese në qarkullimin ujor

2

1 : 1

15

15

30

4

11

Thellim në zbatimin e metodave e bioteknologjisë(laborator)

2

1 : 1

15

15

30

4

12

Cilësia e produkteve të peshkimit dhe siguria ushqimore.

2

1 : 1

15

15

30

4

13

Thellim në mekanizimin në akuakul

2

1 : 1

15

15

30

4

Përgjegjëse Departamenti DEKANI

Prof. As. Dr. Enkelejda SALLAKU Prof. As. Dr. Ardian MACI