KURRIKULAT E STUDIMEVE ME KOHË TË  PLOTË 

 

Kurrikula e Programit të Studimeve Bachelor

Profili: Inxhinieri Pyjore

 

 

Lënda e integruar/disiplina

Moduli

Sem.

Kredite

Orët mësimore

VITI I PARË

1

Matematika dhe Informatika

Matematika

I

5

60

Informatika

II

3

30

2

Kimia

Kimia e përgj. e Inorganike

I

4

45

Kimia Organike dhe Biokimia

II

4

45

3

Fizika dhe Meteorologjia

------------

I

6

75

4

Politika dhe e drejta Pyjore

------------

I

6

75

5

Botanika

Botanika & Fiziologjia e bimëve

I

5

60

Sistematika e bimëve

II

4

45

6

Topo - Kartografia

------------

I+II

6

75

7

Shkenca e Tokës

Pedologjia e përgj. e pyjore

I

4

45

Kimia e Tokës

II

4

45

8

Gjenetika pyjore

------------

II

4

45

9

Gjuha angleze

------------

I

5

60

TOTALI

-

60

645

 

VITI I DYTË

10

Dendrologjia

Fiziologjia e drurit

I

3

30

Dendrologjia

II

6

75

11

Mbritsh. e Pyjeve dhe Rrugët Pyjore

------------

I

5

60

12

Bazat e Ekonomisë

Hyrje në ekonomi

I

4

45

Ekonomia pyjore

II

5

60

13

Erozioni dhe Sistemimet Malore

------------

I

6

75

14

Kullotat dhe Silvopastoralizmi

------------

I

4

45

15

Matja e pyjeve

Dendrometria

I

4

45

Prodhimi i Pyjeve

II

4

45

16

Bazat e Silvikulturës

------------

II

6

75

17

Teknologjia dhe Sharrimi i Drurit

------------

II

4

45

18

Lëndë me Zgjedhje

------------

I

3

30

19

Lëndë me Zgjedhje

------------

I

3

30

20

Lëndë me Zgjedhje

------------

II

3

30

TOTALI

-

60

690

 

VITI I TRETË

21

Silvikultura Speciale

------------

I

5

60

22

Shfrytëzimi i Pyjeve

Mekanizimi pyjor

I

5

60

Teknologjia e Shfrytëzimit Pyjor

II

5

60

23

Mbarështrimi i Pyjeve

------------

I + II

8

90

24

Tregu dhe Market. Produkteve Pyjore

------------

I

6

60

25

Mbrojtja e Pyjeve

Entomologjia pyjore

I

3

45

Fitopatologjia pyjore

II

4

45

26

Biologjia dhe Mbar. i Faunës Pyjore

------------

I + II

6

75

27

Lëndë me Zgjedhje

------------

I

3

30

28

Lëndë me Zgjedhje

------------

I

3

30

29

Praktika profesionale

------------

II

6

60

30

Tema  e Diplomës

II

6

60

TOTALI

-

60

675

   

LISTA E DISIPLINAVE ME ZGJEDHJE

Nr.

Disiplina

Semestri

Kreditet

Orët mësimore

VITI i DYTË

1

Ruajtja e biodiversitetit   

I / II

3

30

2

Ekologjia e përgjithshme  

I / II

3

30

3

Mbrojtja e pyjeve nga zjarret       

I / II

3

30

4

Prodhimet e dyta  pyjore 

I / II

3

30

5

Teleferikët pyjore   

I / II

3

30

6

Financa dhe kontabiliteti  pyjor   

I / II

3

30

7

Komunikim biznesi    

I / II

3

30

8

Planifikimi i territorit dhe mbrojtja e natyrës

I / II

3

30

VITI i TRETE

9

Administrimi i ndërmarrjeve pyjore   

I

3

30

10

Mbarështrimi i zonave të mbrojtura

I

3

30

11

Silvikultura urbane

I

3

30

12

Agropylltaria

I

3

30

13

Mbrojtja e drurit   

I

3

30

14

Ergonomia

I

3

30

 

 

Kurrikula e Programit të Studimeve Master Shkencor

Profili: Inxhinieri Pyjore

 

Nr.

Disiplina mësimore

Kreditet

Orët mësimore

VITI I / Semestri i parë

1

Gjeobotanika

6

60

2

Përmirësimi gjenetik i llojeve pyjore

6

45

3

Inventarizimi i Pyjeve dhe Remote Sensing

6

60

4

Ekonomia e burimeve natyrore

6

45

5

Dendrokronologjia

6

60

Totali

30

270

 

VITI I / Semestri i Dytë

6

Tipologjia pyjore dhe bimët treguese

6

60

7

Statistika dhe eksperiment. shkencor në pyje

6

60

8

Teknikat e punës në rrallimet e pyjeve të rinj

6

60

9

Historia pyjore

6

45

10

Gjuhe e huaj II

6

60

Totali

30

285

 

VITI II / Semestri i Parë

11

Ekopedologjia dhe plehërimi i pyjeve

5

45

12

Kadastra Pyjore dhe GIS

6

60

13

Shfrytëzimi ekologjik i pyjeve

5

45

14

Ripopull., introd. dhe rritja artificiale e kafshëve të egra

5

60

15

Tregjet dhe Marketingu ndërkkombëtar. i prod. pyjore

4

45

16

Vlerësimi i ndikimeve mjedisore në pyje

5

45

Totali

30

300

 

VITI II / Semestri i Dytë

Studime në fushën e tipologjisë pyjore

15

180

Studime në fushën e biodiversitetit pyjor

15

180

Studime në fushën e mbrojt. së natyrës dhe vlerësimit mjedisor

15

180

Studime në fushën e mbrojtjes së pyjeve

15

180

Studime në fushën e biometrisë pyjore

15

180

Studime në fushën e teknikave të vjeljes së prodhimit pyjor

15

180

Studime në fushën e faunës pyjore

15

180

Studime në fushën e vlerësimit ekonomik të pyjeve

15

180

Teza e diplomës

15

180

Totali i Përgjithshëm

30

360

Në semestrin e dytë studenti duhet të zgjedhë një prej bllok-studimeve të mësipërme duke u angazhuar në kërkim shkencor në funksion të tezës së diplomës

 

 

KURRIKULAT E STUDIMEVE ME KOHË TË PJESËSHME

Kurrikula e Programit të Studimeve Bachelor

Profili: Inxhinieri Pyjore

 

Lënda e integruar/disiplina

Moduli

Semestri

Kreditet

 

Orët mësimore

 

VITI I

1

Matematika dhe Informatika

Matematika  (me elementë  të statistikës)

I

5

60

Informatika

II

3

30

2

Kimia

Kimia e Përgjithshme dhe  Inorganike

I

4

45

Kimia  Organike dhe Biokimia

II

4

45

3

Fizika dhe Meteorologjia

------------

I

6

75

4

Botanika

Botanika e përgj. dhe Fiziologjia e bimëve

I

5

60

Sistematika e bimëve

II

4

45

5

Shkenca e Tokës

Pedologjia  e përgjithshme dhe Pyjore

II

4

45

6

Gjuha angleze

------------

II

5

60

TOTALI VITI I

-

40

465

VITI II

7

Dendrologjia dhe Fiziologjia e drurit

Fiziologjia e drurit

I

3

30

Dendrologjia

II

6

75

8

Shkenca e Tokës

Kimia e Tokës

I

4

45

9

Topo - Kartografia

------------

I

6

75

10

Gjenetika pyjore

------------

I

4

45

11

Bazat e Ekonomise

Hyrje në ekonomi

II

4

45

12

Teknologjia  dhe  Sharrimi i Drurit

------------

I

4

45

13

Politika dhe E drejta Pyjore

------------

II

6

75

14

Lëndë me Zgjedhje

------------

II

3

30

TOTALI VITI II

-

40

465

VITI III

15

Bazat e Silvikultures

------------

I

6

75

16

Mbritshmëria e Pyjeve dhe Rrugët  Pyjore

------------

II

5

60

17

Matja e Pyjeve

Dendrometria

I

4

45

18

Erozioni dhe Sistemimet Malore

------------

I

6

75

19

Kullotat dhe Silvopastoralizmi

------------

I

4

45

20

Matja e Pyjeve

Prodhimi i Pyjeve

II

4

45

21

Bazat e Ekonomise

Ekonomia pyjore

II

5

60

22

Lëndë me Zgjedhje

------------

II

3

30

23

Lëndë me Zgjedhje

------------

II

3

30

TOTALI VITI III

-

40

465

VITI IV

24

Silvikultura  Speciale

Fidanishtet  &  Teknikat e pyllëzimeve

I

5

60

25

Shfrytëzimi i Pyjeve

Mekanizimi pyjor

I

5

60

Teknologjia e Shfrytëzimit Pyjor

I

5

60

26

Mbarështrimi i Pyjeve

------------

II

8

90

27

Tregu dhe Marketingu Produkteve Pyjore

------------

II

6

60

28

Mbrojtja e Pyjeve

Entomologjia pyjore

II

3

45

Fitopatologjia pyjore

II

4

45

29

Biologjia dhe Mbarështrimi i Faunës Pyjore

Ekol., Biologjia dhe Mbarësh. i popullatave

I

6

75

TOTALI VITI IV

 

42

495

VITI V

30

Lëndë me Zgjedhje

------------

I

3

30

31

Lëndë me Zgjedhje

------------

I

3

30

32

Praktika profesionale

 

I

6

120

33

Tema  e  Diplomës

 

I

6

120

TOTALI VITI V

-

18

300

 

 

LISTA E DISIPLINAVE ME ZGJEDHJE

Nr.

Disiplina

Kreditet

Semestri

Orët mësimore

Teori/Praktike

1

Ruajtja e biodiversitetit   

3

II

22/8

2

Ekologjia e pergjithshme  

3

II

22/8

3

Agropylltaria

3

II

22/8

4

Prodhimet e dyta  pyjore 

3

II

22/8

5

Silvikultura urbane

3

II

22/8

6

Financa dhe kontabiliteti  pyjor   

3

II

22/8

7

Planifikimi i Territorit dhe mbrojtja e natyres    

3

II

22/8

8

Administrimi i ndermarrjeve pyjore   

3

II

22/8

9

Teleferiket pyjore   

3

I

22/8

10

Mbareshtrimi i zonave te mbrojtura

3

I

22/8

11

Komunikim biznesi    

3

I

22/8

12

Mbrojtja e pyjeve nga zjarret       

3

I

22/8

13

Mbrojtja e drurit   

3

I

22/8