Grupi i Teknologjise Agroushqimore

Tematika e te cilit synon Studimin e potencialeve enologjike te varieteteve autoktone te rrushit, prodhimin e distilateve alkolike me cilesi te larte, lidhjen midis varieteteve autoktone e ullirit dhe cilesise se vajit dhe percaktimin e profileve te tyre, studime teknologjike per prodhimin e frutave dhe perimeve, vleresimin sensorial te ushqimeve, menaxhimin e sigurise ushqimore.

 

Grupi i Inxhinierise se Proçeseve te perpunimit te ushqimeve

Tematika e te cilit synon zgjidhjen e problemeve te projektimit dhe permiresimit te linjave apo proçeseve te ndryshme te industrise ushqimore.

 

Grupi i Shkencave te Ushqimit

Tematika e te cilit synon studimin e vetive funksionale te perberesve te ushqimit  (per qellime te perpunimit, ruajtjes dhe te ushqyerit).

 

Grupi i Mikrobiologjise dhe Bioteknologjise Ushqimore

Tematika e te cilit synon Studimin i parametrave bioteknologjike te prodhimit dhe ruajtjes  se produkteve ushqimore permes njohjes dhe vleresimit te parametrave fiziko-kimike dhe proceseve mikrobiale.

 

Grupi i Kimise Organike.

Tematika e te cilit synon  studimin e vetive kimiko-teknologjike te grurave  te vendit dhe te huaja dhe vetite reologjike te miellit te prodhuar prej tyre

 

Grupi i Kimise Inorganike.

Tematika e te cilit synon studimin e lendeve te para qe eventualisht mund te kene thithur elemente toksike nga ambjenti i kultivimit dhe marrjen e masave per eleminimin e tyre.

 

Grupi i Biologjise dhe ruajtjes se Natyres.

Tematika e te cilit synon ne vleresimin e integruar te resurseve biologjike ne mjediset ujore dhe tokesore, konsiderimin e mjediseve bujqesore dhe trajtimin e tyre per nje ambjent kultivimi cilesor te lendeve te para qe perdoren ne Industrine agroushqimore.