Komisioni Institucional i Zgjedhjeve të Universitetit Bujqësor të Tiranës _ VENDIM Nr.11

VENDIM

Nr. 11 _ Dt 02.05.2024

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve të Universitetit Bujqësor të Tiranës referuar nenit 25, pika 1, gërmave a, b dhe d, të Rregullores së Zgjedhjeve "Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në UBT":

VENDOSI

Miratimin e:

1.         Formatit të kërkesës për kandidim për personel akademik,

2.         Formatit të deklarimit se kandidati nuk ka fituar dy mandate, dhe

3.         Formatit të deklarimit se nuk ka shkak për të qënë objekt i ligjit nr.138/2015 dhe  nr.45/2015.

Vendim 11 

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve të Universitetit Bujqësor të Tiranës _ VENDIM Nr.14