Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit _ VENDIM Nr.3

VENDIM

Nr. 3, datë 20.05.2024

Komisioni i Zgjedhjeve i Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit, bazuar në Rregulloren "Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në UBT", neni 7, pika 7, germa d, neni 21, neni 22, neni 25, pika 4.

VENDOSI

1. Të miratojë listën e kandidatëve për Drejtues të Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit, si vijon:

Lista e kandidatëve Për Drejtues të Fakultetit të Bujqësise dhe Mjedisit


Nr.


Emër Atësi Mbiemër


Dokumentacioni


1.


Seit Faik Shallari


Vendim 3 KZF FBM 

Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Bioteknologjisë dhe Ushqimit _ VENDIM Nr.3