Njoftohen të gjithe studentët, që plotësojnë kushtet përpërfitimin e bursave për vitin akademik 2022-2023 që studjojnë në programet e studimit:

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS

FAKULTETI I BUJQËSISË DHE MJEDISIT

ADMINISTRATORI

• Program  ciklit  parë  studimeve,

• Program  integruar  studimeve,
• Program  studimeve profesionale

 zbatim  VKM nr.903, datë 21.12.2016 “Për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjesstudentorepër studentët e shkëlqyerstudentët  studiojnë programe studimi  fushat prioritare dhe studentët  nevojë” e ndryshuar me VKM nr.784, datë 26.12.2018 dhe VKM nr.39, datë 23.01.2019,

1. Afati i dorëzimit  dokumentacionit nga studentët sipaskritereve  përfitojnë bursë për vitin akademik 2022-2023, do  jetë:

a. Për muajn Tetor – Nëntor nga data 25 Tetor – deri  30Nëntor 2022, (faza e parë),
b. Për muajin Dhjetor nga data 01 dhjetor – deri  31 dhjetor2022 (faza e dytë),
c. Nga Janari 2022 e  vazhdimpër vitin akademik2022-2023, datat dorëzimit të dokumentacionit ngastudentët të jetnë brënda datës 30 të cdo muaji(faza e trëtëetj……).

Bursa financiare paguhet nga data e regjistrimit rastet e aplikimit  fillim  vitit akademik(faza e parë). Për fazat e tjera, bursa financiare paguhetnga muaji pasardhëskur studenti ka paraqiturkërkesën dhe përfitojnë vetëm ata student qëplotësojnë kriteret e përcaktuara  këtë vendimgjatë vitit akademik 2022 – 2023.

1. Dorëzimi i dokumentacionit do të bëhet:

a. Nëpërmjet shërbimit postar  adresën e  poshtë:

Universiteti Bujqesor TiranëFakulteti i Bujqësisë dheMjedisitRruga “Pajsi Vodica”, Kodër-Kamëz Tiranë,

b. Ose nga student i interesuar për përfitim burse Zyrën e finances, Godina e Agronomisë kati i dytë,zyra 208,

2. Studentët duhet  dorëzojnë me dokumentacionin dhe nr. personal  llogarisë bankare, (Banka Raiffeisen),
3. Dokumentacioni  jetë origjinal ose i noterizuar (përveçdokumentacionit  marrë nga e-albania).
4. Studentët e pranuar  vitin e parë akademik programet e studimeve profesionaleprogramet e ciklit  parë studimeve dhe programet e integruara  studimeve institucionet publike  arsimit  lartë, me notë mesatarevjetore nga 9 (nëntëderi  10 (dhjetënga sistemi i arsimit mesëm  lartë përllogaritet si mesatare e thjeshtë e treguesve

• Lista e studentëve  pranuar  vitin e parë akademikdhe  plotësojnë kriterin e notës mesatare hartohet ngaQëndra e Shërbimeve Arsimore.

• Këta studentë duhet  dërgojnë në zyrat e finances se fakulteteve perkatese vetëm fotokopje  kartës identitëtit dhe nr personal bankar (Banka Raiffeisen).

7.Studentët e regjistruar  programet e studimeveprofesionaleprogramet e ciklit  parë  studimeveprogrametintegruara  studimeve  institucionet publike  arsimit lartë vitet pas  parit, me notë mesatare vjetore ponderuar nga 9 (nëntëderi  10 (dhjetë),  vitit paraardhësakademik  përllogaritur me kreditet dhe notat e atij vitiakademik nga institucionet publike  arsimit  lartëStudentëtduhet  kenë shlyer  gjitha detyrimet e vitit para ardhësakademikpër  cilin llogaritet nota mesatare vjetore e ponderuar.

• Lista e studentëve për këtë kategori studentësh vjen ngaZyra e Studimit dhe Studentëve  UniversitetitBujqësor Tiranë.

• Këta student duhet  dërgojnë në Zyrën e Financës sëfakultetit vetëm fotokopje  kartës  identitëtit dhe nr personal bankar (Banka Raiffeisen).

Nuk përfitojnë bursë:

a) Studentët  janë duke ndjekur një program  dytëstudimi për  cilin duhet  përballojnë koston e plotë studimeveNga ky rregull përjashtohen studentët e shkëlqyer.
b) Studentëve përsërites i ndërpritet mbështetja nga fondetpublike me përjashtim  rasteve madhore.

Kujdes: Ky dokumentacion shërben vetëm për përfitim burse.

Bashkelidhur Formulari për aplikim për bursë dhedokumentacionin që do paraqesin studentët sipas kadegorive

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS

FAKULTETI I BUJQËSISË DHE MJEDISIT

Nr. ______ rregj.​​​​​​   Tiranë, më ____ / ____ / 202__

FORMULAR APLIKIMI PËR PËRFITIM BURSE PËR STUDENTËT QË NDJEKIN:

• Program  ciklit  parë  studimeve,
• Program  integruar  studimeve,
• Program  studimeve profesionale,

1. Emër Mbiemër __________________________________________
2. Atësia _________________________________________________
3. Datëlindja ______________________________________________
4. Nr.ID__________________________________________________
5. Program Studimi/Profili___________________________________
6. Kursi/grupi _____________________________________________
7. Kategoria e përjashtimit nga tarifa ___________________________
8. Nr.telefoni______________________________________________

Unë ______________________________, student në Fakultetin Bujqësisë dhe Mjdisit, paraqes kërkesën për të përfituar bursëpër vitin akademik 2022-2023, pasi plotësoj kushtet e përcaktuara nga Vendimet e Këshillit të Ministrave  nr. 39, datë 23.01.2019, “Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 903, datë 21.12.2016”.

Deklaroj se në të dhënat e paraqitura nga ana ime si dhe dokumentacioni shoqërues që provon plotësimin e njërit prej kritereve të renditura në vijim të kërkesës time, të nënvizuara me shenjën X përbri kriterit.

I gjithë dokumentacioni i paraqitur është dokumentacion zyrtar dhe i marrë nga instuticione shtetërore dhe/ose të njohura me ligj.

Jam në dijeni se deklarimet e rreme nga ana ime në këtë kërkesë, si dhe paraqitja e dokumentave të falsifikuara, përveç përgjegjësisë penale, sjellin automatikisht edhe heqjen e së drejtës për të përfituarbursë.

Dokumentat shoqëruese janë origjinale ose kopje të noterizuara.

________________________________________

(Emer Mbiemer Nenshkrimi i kërkuesit)

Kriteret për të përfituar bursë për studentët e Fakultit tëBujqësisë dhe Mjedisit, për vitin akademik 2022-2023, janë si më poshtë:

1. Studentët, familjet e të cilëve trajtohen /përfitojnë Ndihmë Ekonomike;

□ Çertifikatë familjare nga sistemi e-albania e tre muajve fundit,
□ Fotokopje e kartës së identitetit të studentit,
□ Vërtetim nga Organet e Qeverisjes Vendore në lidhje me përfitimin e ndihmës ekonomike që përfiton familja e studentit. Vërtetimi i ndihmës ekonomike duhet të jete i protokolluar ku të ketë të shënuar numrin e dosjes dhe të regjistrit. Vërtetimi duhet të jetë me firmë dhe vulë origjinaleose nga sistemi e-albania.

2. Bashkëshortët cilët kanë fëmijë dhe janë  dy student;

□ Çertifikatë familjare nga sistemi e-albania e tre muajve fundit,
□ Fotokopje e kartës së identitetit të studentit,
□ Vërtetim studenti për bashkëshorten apo bashkëshortinstudent/e – Dokument original.

3. Studentët, persona me aftësi  kufizuara vërtetuar ngaKomisioni Mjekësor i Caktimit  Aftësisë për Punëpërfitues  pagesës  aftësisë  kufizuar;

□ Çertifikatë familjare nga sistemi e-albania e tre muajve fundit,
□ Fotokopje e kartës së identitetit të studentit,
□ Vërtetim lëshuar nga KMCAP(dokument fotokopje e noterizuar),
□ Vërtetim nga organet e Qeverisjes Vendore për përfitimin e pagesës së aftesisë së kufizuar- Dokument origjinal lëshuar nga institucionet përkatëse.

4. Studentët, të cilët i kanë të dy prindërit me aftësi të kufizuara, të vërtetuar me vendim të Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë, përfitues të pagesës së aftësisë së kufizuar;
□ Çertifikatë familjare nga sistemi e-albania e tre muajve fundit,
□ Fotokopje e kartës së identitetit të studentit,
□ Vërtetim lëshuar nga KMCAP(dokument fotokopje e noterizuar), për të dy prindërit,
□ Vërtetim nga Organet e Qeverisjes Vendore për përfitimin e pagesës së aftësisë së kufizuar për të dy prindërit – Dokument origjinal lëshuar nga institucionet përkatëse.

5. Studentët cilët i kanë  dy prindërit pensionistë osenjërin prind pensionist dhe prindi tjetër nuk jeton;
□ Çertifikatë familjare nga sistemi e-albania e tre muajve fundit,
□ Fotokopje e kartës së identitetit të studentit,
□ Vërtetim nga sigurimet shoqërore për pension pleqërie për prindërit – Dokument origjinal lëshuar nga institucionet përkatëse,
□ Çertifikatë vdekje(në rast se njëri nga prindërit nuk jeton).

6. Studentët, të cilët janë të tretët e lart në radhën e fëmijëve në familje me tre fëmijë a më shumë, nga të cilët dy të parët janë studentë në institucionet publike të arsimit të lartë;

□ Çertifikatë familjare nga sistemi e-albania e tre muajve fundit,
□ Fotokopje e kartës së identitetit të studentit,
□ Vërtetim studenti për dyfemijët e lindur (vëllezërit dhe motrat) para studentit aplikues.

7. Studentët, të cilët kanë përfituar statusin e jetimit, deri në moshën 25 vjeç;

□ Çertifikatë familjare nga sistemi e-albania e tre muajve fundit,
□ Fotokopje e kartës së identitetit të studentit,
□ Fotokopje e noterizuar e dokumentit për statusin e jetimit,
□ Çertifikatë vdekje për të dy prindërit.

8. Studentët, të cilët kanë humbur kujdestarinë prindërore me vendim gjykate të formës së prerë, deri në moshën 25 vjeç;
□ Çertifikatë familjare nga sistemi e-albania e tre muajve fundit,
□ Fotokopje e kartës së identitetit të studentit,
□ Fotokopje e noterizuar e Vendimit të Gjykatës së formës së prerë.

9. Studentët, të cilët janë identifikuar si viktima të trafikut të qenieve njerëzore dhe kanë përfituar statusin ligjor për trajtim si viktima të trafikut të qenieve njerëzore, deri në moshën 25 vjeç;
□ Çertifikatë familjare nga sistemi e-albania e tre muajve fundit,
□ Fotokopje e kartës së identitetit të studentit,
□ Dokument vërtetues lëshuar nga organet përkatëse,për studentët që kanë përfituar statusin ligjor si viktima të trafikut- Dokument origjinal /fotokopje e noterizuar.

10. Studentët, të cilët janë fëmijë të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, të Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin, të Forcave të Armatosura, të Shërbimit Informativ të Shtetit dhe të Policisë së Burgjeve, që kanë humbur jetën në krye dhe për shkak të detyrës;
□ Çertifikatë familjare nga sistemi e-albania e tre muajve fundit,
□ Fotokopje e kartës së identitetit të studentit,
□ Çertifikatë vdekje për njërin prind,
□ Vërtetim nga institucionet përkatëse i humbjes së jetës së prindit në krye të detyrës-
□ Dokument origjinal /fotokopje e noterizuar.

      Dorëzoi dokumentacionin​​​​​Mori nëdorëzim dokumentacionin

(Emër Mbiemër Nënshkrimi i studentit)​​​​(Nënshkrimi i punonjësit të financës)

_______________________________​​​​_______________________________

Datë ___ / ____ / 202__UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS

FAKULTETI I BUJQËSISË DHE MJEDISIT

ADMINISTRATORI

• Program  ciklit  parë  studimeve,

• Program  integruar  studimeve,
• Program  studimeve profesionale

 zbatim  VKM nr.903, datë 21.12.2016 “Për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjesstudentorepër studentët e shkëlqyerstudentët  studiojnë programe studimi  fushat prioritare dhe studentët  nevojë” e ndryshuar me VKM nr.784, datë 26.12.2018 dhe VKM nr.39, datë 23.01.2019,

1. Afati i dorëzimit  dokumentacionit nga studentët sipaskritereve  përfitojnë bursë për vitin akademik 2022-2023, do  jetë:

a. Për muajn Tetor – Nëntor nga data 25 Tetor – deri  30Nëntor 2022, (faza e parë),
b. Për muajin Dhjetor nga data 01 dhjetor – deri  31 dhjetor2022 (faza e dytë),
c. Nga Janari 2022 e  vazhdimpër vitin akademik2022-2023, datat dorëzimit të dokumentacionit ngastudentët të jetnë brënda datës 30 të cdo muaji(faza e trëtëetj……).

Bursa financiare paguhet nga data e regjistrimit rastet e aplikimit  fillim  vitit akademik(faza e parë). Për fazat e tjera, bursa financiare paguhetnga muaji pasardhëskur studenti ka paraqiturkërkesën dhe përfitojnë vetëm ata student qëplotësojnë kriteret e përcaktuara  këtë vendimgjatë vitit akademik 2022 – 2023.

1. Dorëzimi i dokumentacionit do të bëhet:

a. Nëpërmjet shërbimit postar  adresën e  poshtë:

Universiteti Bujqesor TiranëFakulteti i Bujqësisë dheMjedisitRruga “Pajsi Vodica”, Kodër-Kamëz Tiranë,

b. Ose nga student i interesuar për përfitim burse Zyrën e finances, Godina e Agronomisë kati i dytë,zyra 208,

2. Studentët duhet  dorëzojnë me dokumentacionin dhe nr. personal  llogarisë bankare, (Banka Raiffeisen),
3. Dokumentacioni  jetë origjinal ose i noterizuar (përveçdokumentacionit  marrë nga e-albania).
4. Studentët e pranuar  vitin e parë akademik programet e studimeve profesionaleprogramet e ciklit  parë studimeve dhe programet e integruara  studimeve institucionet publike  arsimit  lartë, me notë mesatarevjetore nga 9 (nëntëderi  10 (dhjetënga sistemi i arsimit mesëm  lartë përllogaritet si mesatare e thjeshtë e treguesve

• Lista e studentëve  pranuar  vitin e parë akademikdhe  plotësojnë kriterin e notës mesatare hartohet ngaQëndra e Shërbimeve Arsimore.

• Këta studentë duhet  dërgojnë në zyrat e finances se fakulteteve perkatese vetëm fotokopje  kartës identitëtit dhe nr personal bankar (Banka Raiffeisen).

7.Studentët e regjistruar  programet e studimeveprofesionaleprogramet e ciklit  parë  studimeveprogrametintegruara  studimeve  institucionet publike  arsimit lartë vitet pas  parit, me notë mesatare vjetore ponderuar nga 9 (nëntëderi  10 (dhjetë),  vitit paraardhësakademik  përllogaritur me kreditet dhe notat e atij vitiakademik nga institucionet publike  arsimit  lartëStudentëtduhet  kenë shlyer  gjitha detyrimet e vitit para ardhësakademikpër  cilin llogaritet nota mesatare vjetore e ponderuar.

• Lista e studentëve për këtë kategori studentësh vjen ngaZyra e Studimit dhe Studentëve  UniversitetitBujqësor Tiranë.

• Këta student duhet  dërgojnë në Zyrën e Financës sëfakultetit vetëm fotokopje  kartës  identitëtit dhe nr personal bankar (Banka Raiffeisen).

Nuk përfitojnë bursë:

a) Studentët  janë duke ndjekur një program  dytëstudimi për  cilin duhet  përballojnë koston e plotë studimeveNga ky rregull përjashtohen studentët e shkëlqyer.
b) Studentëve përsërites i ndërpritet mbështetja nga fondetpublike me përjashtim  rasteve madhore.

Kujdes: Ky dokumentacion shërben vetëm për përfitim burse.

Bashkelidhur Formulari për aplikim për bursë dhedokumentacionin që do paraqesin studentët sipas kadegorive

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS

FAKULTETI I BUJQËSISË DHE MJEDISIT

Nr. ______ rregj.​​​​​​   Tiranë, më ____ / ____ / 202__

FORMULAR APLIKIMI PËR PËRFITIM BURSE PËR STUDENTËT QË NDJEKIN:

• Program  ciklit  parë  studimeve,
• Program  integruar  studimeve,
• Program  studimeve profesionale,

1. Emër Mbiemër __________________________________________
2. Atësia _________________________________________________
3. Datëlindja ______________________________________________
4. Nr.ID__________________________________________________
5. Program Studimi/Profili___________________________________
6. Kursi/grupi _____________________________________________
7. Kategoria e përjashtimit nga tarifa ___________________________
8. Nr.telefoni______________________________________________

Unë ______________________________, student në Fakultetin Bujqësisë dhe Mjdisit, paraqes kërkesën për të përfituar bursëpër vitin akademik 2022-2023, pasi plotësoj kushtet e përcaktuara nga Vendimet e Këshillit të Ministrave  nr. 39, datë 23.01.2019, “Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 903, datë 21.12.2016”.

Deklaroj se në të dhënat e paraqitura nga ana ime si dhe dokumentacioni shoqërues që provon plotësimin e njërit prej kritereve të renditura në vijim të kërkesës time, të nënvizuara me shenjën X përbri kriterit.

I gjithë dokumentacioni i paraqitur është dokumentacion zyrtar dhe i marrë nga instuticione shtetërore dhe/ose të njohura me ligj.

Jam në dijeni se deklarimet e rreme nga ana ime në këtë kërkesë, si dhe paraqitja e dokumentave të falsifikuara, përveç përgjegjësisë penale, sjellin automatikisht edhe heqjen e së drejtës për të përfituarbursë.

Dokumentat shoqëruese janë origjinale ose kopje të noterizuara.

________________________________________

(Emer Mbiemer Nenshkrimi i kërkuesit)

Kriteret për të përfituar bursë për studentët e Fakultit tëBujqësisë dhe Mjedisit, për vitin akademik 2022-2023, janë si më poshtë:

1. Studentët, familjet e të cilëve trajtohen /përfitojnë Ndihmë Ekonomike;

□ Çertifikatë familjare nga sistemi e-albania e tre muajve fundit,
□ Fotokopje e kartës së identitetit të studentit,
□ Vërtetim nga Organet e Qeverisjes Vendore në lidhje me përfitimin e ndihmës ekonomike që përfiton familja e studentit. Vërtetimi i ndihmës ekonomike duhet të jete i protokolluar ku të ketë të shënuar numrin e dosjes dhe të regjistrit. Vërtetimi duhet të jetë me firmë dhe vulë origjinaleose nga sistemi e-albania.

2. Bashkëshortët cilët kanë fëmijë dhe janë  dy student;

□ Çertifikatë familjare nga sistemi e-albania e tre muajve fundit,
□ Fotokopje e kartës së identitetit të studentit,
□ Vërtetim studenti për bashkëshorten apo bashkëshortinstudent/e – Dokument original.

3. Studentët, persona me aftësi  kufizuara vërtetuar ngaKomisioni Mjekësor i Caktimit  Aftësisë për Punëpërfitues  pagesës  aftësisë  kufizuar;

□ Çertifikatë familjare nga sistemi e-albania e tre muajve fundit,
□ Fotokopje e kartës së identitetit të studentit,
□ Vërtetim lëshuar nga KMCAP(dokument fotokopje e noterizuar),
□ Vërtetim nga organet e Qeverisjes Vendore për përfitimin e pagesës së aftesisë së kufizuar- Dokument origjinal lëshuar nga institucionet përkatëse.

4. Studentët, të cilët i kanë të dy prindërit me aftësi të kufizuara, të vërtetuar me vendim të Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë, përfitues të pagesës së aftësisë së kufizuar;
□ Çertifikatë familjare nga sistemi e-albania e tre muajve fundit,
□ Fotokopje e kartës së identitetit të studentit,
□ Vërtetim lëshuar nga KMCAP(dokument fotokopje e noterizuar), për të dy prindërit,
□ Vërtetim nga Organet e Qeverisjes Vendore për përfitimin e pagesës së aftësisë së kufizuar për të dy prindërit – Dokument origjinal lëshuar nga institucionet përkatëse.

5. Studentët cilët i kanë  dy prindërit pensionistë osenjërin prind pensionist dhe prindi tjetër nuk jeton;
□ Çertifikatë familjare nga sistemi e-albania e tre muajve fundit,
□ Fotokopje e kartës së identitetit të studentit,
□ Vërtetim nga sigurimet shoqërore për pension pleqërie për prindërit – Dokument origjinal lëshuar nga institucionet përkatëse,
□ Çertifikatë vdekje(në rast se njëri nga prindërit nuk jeton).

6. Studentët, të cilët janë të tretët e lart në radhën e fëmijëve në familje me tre fëmijë a më shumë, nga të cilët dy të parët janë studentë në institucionet publike të arsimit të lartë;

□ Çertifikatë familjare nga sistemi e-albania e tre muajve fundit,
□ Fotokopje e kartës së identitetit të studentit,
□ Vërtetim studenti për dyfemijët e lindur (vëllezërit dhe motrat) para studentit aplikues.

7. Studentët, të cilët kanë përfituar statusin e jetimit, deri në moshën 25 vjeç;

□ Çertifikatë familjare nga sistemi e-albania e tre muajve fundit,
□ Fotokopje e kartës së identitetit të studentit,
□ Fotokopje e noterizuar e dokumentit për statusin e jetimit,
□ Çertifikatë vdekje për të dy prindërit.

8. Studentët, të cilët kanë humbur kujdestarinë prindërore me vendim gjykate të formës së prerë, deri në moshën 25 vjeç;
□ Çertifikatë familjare nga sistemi e-albania e tre muajve fundit,
□ Fotokopje e kartës së identitetit të studentit,
□ Fotokopje e noterizuar e Vendimit të Gjykatës së formës së prerë.

9. Studentët, të cilët janë identifikuar si viktima të trafikut të qenieve njerëzore dhe kanë përfituar statusin ligjor për trajtim si viktima të trafikut të qenieve njerëzore, deri në moshën 25 vjeç;
□ Çertifikatë familjare nga sistemi e-albania e tre muajve fundit,
□ Fotokopje e kartës së identitetit të studentit,
□ Dokument vërtetues lëshuar nga organet përkatëse,për studentët që kanë përfituar statusin ligjor si viktima të trafikut- Dokument origjinal /fotokopje e noterizuar.

10. Studentët, të cilët janë fëmijë të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, të Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin, të Forcave të Armatosura, të Shërbimit Informativ të Shtetit dhe të Policisë së Burgjeve, që kanë humbur jetën në krye dhe për shkak të detyrës;
□ Çertifikatë familjare nga sistemi e-albania e tre muajve fundit,
□ Fotokopje e kartës së identitetit të studentit,
□ Çertifikatë vdekje për njërin prind,
□ Vërtetim nga institucionet përkatëse i humbjes së jetës së prindit në krye të detyrës-
□ Dokument origjinal /fotokopje e noterizuar.

      Dorëzoi dokumentacionin​​​​​Mori nëdorëzim dokumentacionin

(Emër Mbiemër Nënshkrimi i studentit)​​​​(Nënshkrimi i punonjësit të financës)

_______________________________​​​​_______________________________

Datë ___ / ____ / 202__

Kriteret për pedagog/e të ftuar në Universitetin Bujqësor të Tiranës për vitin Akademik 2022-2023