CIKLI I TRETË I STUDIMEVE DOKTORATURË NË FAKULTETIN E BUJQESISË DHE MJEDISIT

Programet e Studimit të Doktoratës janë programe të Ciklit të Tretë të Studimeve me karakter akademik, në bazë të të cilave qëndron kërkimi shkencor.

Programet e studimit të Doktoratës organizohen si pjesë e projekteve kërkimore-shkencore të njësive bazë dhe njësisë kryesore të Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit (FBM).

Studimet e Doktoratës kanë në themel kërkimin shkencor në fushat e përcaktuara nga njësia bazë për përgatitjen e tezës së Doktoratës, rezultatet dhe mbrojtja e suksesshme e së cilës çojnë në fitimin e gradës “Doktor”. Programet e Studimit të Doktoratës zgjatin jo më pak se tri vite akademike.

Në rregulloren e FBM janë vendosur kritere për vlerësimin vjetor të ecurisë së kandidatëve dhe vazhdimësinë e punës për zhvillimin e projektit shkencor.

Programi i Ciklit të Tretë Doktoratë në Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit (FBM) është organizuar në dy fusha kryesore:

  1. Doktoratë në “Shkenca Bujqësore”
  2. Doktoratë në “Shkenca Mjedisore”

Njoftime