Lektor

 

Prof. Asoc. Dr. Ejup ÇOTA

Lektor

E-mail: ecota@ubt.edu.al


Edukimi

PhD, Mbrojtja e Bimëve, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2002

Mastër Shkencor në Mbrojtjen e Bimëve (sot Mjekësia e Bimëve), Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 17 Korrik 1983.

ShPU (Shkolla Pas-Universitare 1998-2001

Bachelor në Mbrojtjen e Bimëve, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 1979-1983

Lëndët:

Bazat e Zoologjisë së Aplikuar Bujqësore, Diagnoza, Bioteknologjia në Entomologji, Mbrojtja e Bimëve në Agro-mekanizim, Dëmtuesit dhe sëmundjet e Pas Vjeljes, Patologjia e Insekteve dhe Kontrolli Biologjik, Entomologjia Bujqësore e Aplikuar, Vektorët patogjenëve të bimëve, Bazat e Entomologjisë dhe Bashkëveprimi Bimë-Dëmtues, Mjedisi, Bima, Ndërveprimi i Pesticideve me Bimët, Dëmtuesit dhe Dinamika e Popullatave, Parazitët e Mjediseve Urbane.

Interesat kërkimore

Entomologjia bazë dhe e Aplikuar, Kontrolli biologjik Menaxhimi i integruar i Dëmtuesve Zoologjia e Aplikuar Bujqësore Vektorët e Sëmundjeve të Bimëve.Shkarko CV