Pedagoge

 

Dr. Gerta DHAMO

Pedagoge

E-mail: gertadhamo@yahoo.com


Edukimi

Doktor i Shkencave në Mjekësi Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës,  2008

Shkolla Pasuniversitare në Mjekësi Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës,  2004

 Diplomimi Mjek Veteriner, Universiteti Bujqësor i Tiranës,  2002

 

Lëndët:

Sëmundjet e Kafshëve të Shoqërimit

Interesat kërkimore

Interesi kërkimor konsiston në dhënien, përmirësimin dhe promovimin e teorisë dhe praktikës edukative efektive në fushën e Sëmundjeve të Kafshëve të Shoqërimit.

Përdorimi i qasjeve shkencore nëpërmjet metodave përshkruese, vëzhguese dhe analitike në lidhje me diagnostikën klinike të Kafshëve të Shoqërimit.

Krijimi dhe përmirësimi i mënyrave të mësimdhënies dhe vlerësimit në modulin Sëmundjet e Kafshëve të Shoqërimit.

Publikimet dhe punimet e ndryshme do të mbështesin zhvillimin edukativ dhe do të çojnë në një kuptim dhe përmirësim më të madh të proçeseve dhe rezultateve mësimore në fushën e interesit.


Shkarko CV