Pedagoge

 

Dr. Jolia KORITA

Pedagoge

E-mail: jkorita@ubt.edu.al


Edukimi

2010: PhD, Universiteti Bujqesor i Tiranes

2001: Jurist, Universiteti i Tiranës

Lendet:

E drejte Mjedisi; E drejte Agrare, Legjislacioni mjedisor dhe kuadri institucional, E drejta per Burime Natyrore

Interesat kërkimore

Ndikimi i legjislacioni ne mbrojtjen e mjedisit. Efektet e burimeve te se drejtes mbi mjedisin. Organizimi institucional per mbrojtjen e mjedisit


Shkako CV