Lektore

Prof. Asoc. Aida SHKURTI (Bogoviku)

Lektore

E-mail:  a.shkurti@ubt.edu.al


Diplomuar “Kimist Teknolog” në Fakultetin e Shkencave Natyrore, UT, në vitin 1985 Bachelor. Ka kryer Studime Pasuniversitare, me diplome “Kimist analist” në periudhën Shtator 1990-Dhjetor 1991 në Fakultetin e Shkencave Natyrore,, UT.  Në vitet 2002-2004 kam kryer Master Shkencor në “Kimi” në Fakultetin e Shkencave Natyrore, UT. Mban titullin Doktor i Shkencave ne Bioteknologji dhe shkenca të Ushqimit (PhD) prej 2010 dhe Profesor i asociuar   prej 2016.

Nga viti 2004 është lektore në Departamentin e Teknologjisë Agroushqimore dhe titullare në modulet:”Teknologjia e përpunimit të qumeshtit”, ”Aditivet e kontaminantet ne ushqime”,”Mbetjet e IU energjitë e rinovueshme”, ”Aditivet dhe ushqimet funksionale”,”Procese të pastrimit e shëndetesimit ne IU”,”Praktike profesionale”. Ka marrë pjesë në 14 konferenca ndërkombëtare me proceeding dhe ka botuar 13 artikuj shkencorë dhe me faktor impakti në fushën e kimisë, menaxhimit të mbetjeve dhe analizave të ushqimit. Ka ndjekur trajnime dhe projekte evropiane në fushën e shkencave Kimike dhe të shkencave te Ushqimit. Ka njohuri në  gjuhët e huaja si Frengjisht, Anglisht, Italisht.

Shkarko CV