Pedagoge

Dr. Alerta SHTEPANI

Pedagoge

E-mail: ashtepani@ubt.edu.al


Është pedagoge pranë Departamentit Matematikë dhe Informatikë të Fakultetit të Ekonomisë & Agrobiznesit me një eksperiencë akademike prej 6 vitesh në modulet Statistikë, Statistikë Biznesi si dhe Demografi.

Mban gradën “Doktor i Shkencave” që në mars të 2017, e specializuar në fushën e “Preferencave te Konsumatorit për Produktin e Qumështit në Shqiperi”, në Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Shqipëri.

Ajo ka përfunduar nivelin Bachelor në Ekonomi dhe Politika Agrare, dhe studimet Master në “Ekonomi dhe Politika Agrare” në Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Shqipëri.

Ka punuar në Universitetin “Metropolitan Tirana”, në lëndët, Hyrje ne Sipërmarrje, Menaxhim Shpërblimi, Bazat e Menaxhimit Turistik. Ka marrë pjesë në shumë konferenca dhe revista shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare.

Edukimi 

Përfundon studimet për graden “DOKTOR” pranë Universitetit Bujqësor të

Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit në Departamentin e ”Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural”. Me Temë: “Vlerësimi i Preferencave të Konsumatorit për Produktin e Qumështit në Shqipëri”-në Fokus Kryesor”Produkti i Qumështit”, zona Tiranë-Durrës.

Graduim me Diplomë, Master i Shkencave në Ekonomi dhe Politikë Agrare. Profili : Ekonomia dhe Politikat Agrare, në Fakultetin e Ekomomisë dhe Agrobiznesit në formën me kohë të plotë, Pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës. Graduim me Diplomë e Nivelit të Parë (Bachelor), në Ekonomi dhe Agrobiznes. Profili: Ekonomi dhe Politikë Agrare me kohë të plotë , pranë Universitetin Bujqësor të Tiranës.(205-2010)

Lëndët

Statistikë, Statistikë Biznesi dhe Demografi

Kerkimet Shkencore

Menaxhimi i Krizave; Shpërthim pandemik; Kufizimi i lëvizjes; teleworking; Covid-19,

Shkarko CV