Asistent Lektor

MSC. Altin METALLA

Asistent Lektor

E-mail:  ametalla@ubt.edu.al

Edukimi

Master Shkencor në Mjekësi Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2019

Lendet:

Farmakologji dhe Farmakologji Klinike

Interesat Kërkimore

Farmakologji Veterinare, Ekotoksikologji, Metalet e rënda në peshq.Shkako CV