Asistente Lektore

MSc. Anjeza BEKOLLI

Asistente Lektore

E-mail: abekolli@ubt.edu.al


Është pedagoge në Departamentin Matematikë dhe Informatikë të Fakultetit të Ekonomisë & Agrobiznesit. Modulet që mbulon janë “Matematikë” dhe “Matematikë Ekonomike”.

Në Korrik të vitit 2017 ka përfunduar Masterin e Shkencave në Matematikë pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës/Universiteti i Tiranës. Ka një përvojë 3 vjeçare në mësimdhënie në Universitet në modulet: Analizë Matematike, Algjebër dhe Gjeometri, Teori Statistike dhe Statistikë e Aplikuar.

Ka qenë pjesëmarrëse në konferenca ndërkombëtare “Albanian Studies Days 2018”, “Tirana  Winter School in algebraic, Geometry-Algebraic Curves”, si dhe organizatore e “1st International Conference Mathematics, Days in Tirana, “33rd Balkan Mathematical Olympiad, “Albanian Kangourou 2017” etj.

Edukimi

Master Shkencor në Matematikë ,Universiteti i Tiranes, Tirane, 2017

Bachelor në Matematikë, Universiteti i Tiranes, Tirane , 2015

Lendët

Matematikë, Matematikë Ekonomike

Kerkimet Shkencore

Teoria e Lojës, zbatime të Teorisë së Lojës në ekonomi, bujqësi