Asistent Lektor

 

MSc. Ardi EREBARA

Asistent Lektor

E-mail: aerebara@ubt.edu.al


Edukimi

Master Shkencor në Monitorim dhe Rikualifikim Mjedisor, në Universitetin Sapienza të Romës, 2016

Bachelor në Shkenca Mjedisore, në Universitetin Sapienza të Romës, 2013

Lëndet:

Ekologji, Impakti Mjedisor dhe Ndryshimet Klimatike, Politikat e Përdorimit të Tokës.

Interesat kërkimore

Fokusi i kërkimeve të tij është në temën e ndryshimeve globale mjedisore, në flukset e karbonit në përbërësit e biosferës, në veçanti depozitat e karbonit në ligatinat bregdetare dhe tokat torfike në Shqipëri.


Shkarko CV