Asistent Lektor

MSc. Arianit PECI

Asistent Lektor

E-mail: apeci@ubt.edu.al


Ka kryer studimet Bachelor dhe Master i Shkencave përgjatë periudhës 2008-2013 në Ixhinieri Matematike në Fakultetin e Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike, Universiteti Politeknik i Tiranës.

Që prej mbarimit të studimeve deri në shtator 2019, ka qenë i punësuar si pedagog në Departamentin e Matematikës, Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë.

Që prej shtatorit 2019  eshtë pedagog në Departamentin e Matematikës dhe Informatikës të Fakultetit të Ekonomisë & Agrobiznesit. Gjatë këtyre viteve ka punuar si pedagog Part-Time në Universitin Politeknik të Tiranës dhe Universitetin “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan. Është përdorues i disa softeve matematikore e statistikore. Ka marrë pjesë dhe ka referuar në disa konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare.

Edukimi

Master Shkencor në Inxhinieri Matematike, Universiteti Politeknik I Tiranës, 2013

Bachelor në Inxhinieri Matematike, Universiteti Politeknik I Tiranës, 2011

Lendët

Matematikë

Kerkimet Shkencore

Aplikimi i metodave matematikore në bujqësi dhe agroturizëm.  Optimizimi i modeleve të tyre.

Shkako CV