Pedagog

 

Prof. Dr. Bahri MUSABELLIU

Pedagog

E-mail: bmusabelliu@ubt.edu.al


Edukimi 

PhD 2020-në proces Departamenti i Gjeografisë dhe menaxhimit të territorit, Universiteti Paul Valery,Montpellier 3, Francë

Master Shkencor në Ekonomi dhe Politika Agrare,Fakulteti I Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 2013-2015

Bachelor në Ekonomi dhe Politika Agrare,Fakulteti I Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 2010-2013

Lëndët

Drejtim Agrobiznesi, Kooperim dhe integrim ne bujqesi, Menaxhim Strategjik i Agrobiznesit.

Kerkimet Shkencore

Problematikate lidhura me fushat e Menaxhimit të Agrobiznesit; Kooperimit dhe Integrimit në Bujqësi; Planifikimit dhe Menaxhimi Strategjik.


Shkarko CV