Dokumentar mbi aktivitetin e kërkimit shkencor në IAL gjatë vitit 2022 dhe sfidat për të ardhmen

Pjesë e arritjeve mbi kërkimin shkencor në vitet 2018-2023 është dhe Universiteti Bujqësor me disa nga projekte të infrastrukturës të financuar nga  AKKSHI, me mbështetje të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit.

Rezultat i këtij bashkëpunimi është Laboratori i Sigurisë Ushqimore dhe Shëndetit të Kafshëve, Laboratori i Trajtimit Termik të Drurit, që u vijnë në ndihmë studentëve të masterit shkencor, të doktoraturës dhe kërkuesve të rinj në punimet e tyre shkencore.

Workshop "Hyrje në sistemin global të monitorimit të SDG dhe treguesit e SDG nën kujdestarinë e FAO"