Studentët Sipërmarrës të Universitetit Bujqësor të TiranësStudentët Sipërmarrës të Universitetit Bujqësor të Tiranës është një organizim vullnetar dhe I lire studentor që ka në focus mobilizimin e studentëve të këtij universiteti drejt sipërmarrjes së lire në coherence të plotë me zhvillimet dhe ndryshimet më të fundit në fushën e biznesit dhe ekonomisë.

Studentët pjesëmarrës formojnë ekipe Brenda fakultetevetë UBT, të cilët më pas aplikojnë konceptet e biznesit për të zhvilluar projekte konkrete në terren duke bashkëvepruar dhe bashkëpunuar me njëri-tjetrin, vendimmarrësit dhe bizneset.

Përveçse qëllimit për të mësuar nga më të mirët që operojnë në fushën e biznesit, ky organizim kërkon të nxisë pikërisht studentët në gjenerimin e ideve të biznesit dhe në implementimin e tyre, duke rritur kështu mundësinë e vetëpunësimit tek studentët.

Konferenca Studentore