Kërkesë për Vëzhgues

KOMISIONIT TË INSTITUCIONAL TË ZGJEDHJEVE

 Mbështetur në Rregulloren ”Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në UBT”, Neni 4, pika 17; Neni 6, pika 2, gërma d; Neni 7, pika 8; dhe Neni 10, lidhur me akreditimin e vëzhguesëve, unë i nënshkruari:

Emër Mbiemër  ____________________________________________________________
Kandidat për     ____________________________________________________________
i Fakultetit të     ____________________________________________________________

Kërkoj të caktoj si vëzhgues Z./Znj._______________________________________ në KZF/KQV-në e Fakultetit të _____________________________________________________________. Bashkëlidhur kësaj kërkese gjenden dokumentet e kërkuara për akreditimin e vëzhguesit (karta e identitetit dhe vërtetimi i punësimit për personelin akademik;  karta e studentit për studentët).

Model_Kërkesë për Vëzhgues 


UDHËZIM _ PËR TË DREJTAT DHE DETYRAT E VËZHGUESVE