Kërkesë për Zhvillim Aktiviteti Zgjedhor

KOMISIONIT TË ZGJEDHJEVE NË FAKULTET

Mbështetur në Rregulloren ”Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në UBT”, Neni 4, pika 9, Neni 29,  lidhur me fushatën zgjedhore, unë i nënshkruari:


Emër Mbiemër____________________________________________________________

Kandidat për _____________________________________________________________

i Fakultetit të _____________________________________________________________

 

Kërkoj të organizoj një takim zgjedhor pranë ambienteve të 

Fakultetit të_______________________________________________________

Më datë _________________________

Ora________________

 

Ju lutem të merrni masat e nevojshme për zhvillimin e këtij aktiviteti sikurse e përcakton Rregullorja e Zgjedhjeve në UBT. 

Model _ Kërkesë për Zhvillim Aktiviteti Zgjedhor 

Kërkesë për Vëzhgues