Komisioni Institucional i Zgjedhjeve të Universitetit Bujqësor të Tiranës

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve të Universitetit Bujqësor të Tiranës, i ngritur me vendim të Senatit Akademik Nr.10, datë 18.04.2024 i përbërë nga:

UDHËZIME PËR PROÇESIN ZGJEDHOR