Komisioni Institucional i Zgjedhjeve të Universitetit Bujqësor të Tiranës _ VENDIM Nr.10/1

VENDIM

Nr. 10/1 , Dt 02.05.2024

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve të Universitetit Bujqësor të Tiranës  referuar Rregullores së  Zgjedhjeve,   neni  6, pika  2,  gërma e dhe neni 9, pika 1, pasi mori në shqyrtim  ngritjen e Qëndrave të Votimit  pranë Njësive  Kryesore  si më poshtë:

                                                                 VENDOSI;

1.  Fakulteti i Bujqësisë  dhe Mjedisit  do të ketë  2 Qendra  Votimi  (1 pranë KZF-së  dhe 1 KQV-së).
2.  Fakulteti i Ekonomisë  dhe Agrobiznesit do të ketë 2 Qendra Votimi  (1 pranë KZF-së dhe 1 KQV-së).
3.  Fakulteti i Bioteknologjisë  dhe Ushqimit do të ketë 1 Qendër Votimi  (1 pranë KZF-së).
4.  Fakulteti i Shkencave Pyjore do të ketë 1 Qendër Votimi (1 pranë KZF-së).
5.  Fakulteti i Mjekësisë Veterinare do të ketë 1 Qendër Votimi (1 pranë KZF-së).

Vendim 10/1 

Vendim Sekretaret e KZF-ve