Komisioni Institucional i Zgjedhjeve të Universitetit Bujqësor të Tiranës _ VENDIM Nr.28

VENDIM

Nr 28 . Datë 25.06.2024

Komisioni Institucional të Zgjedhjeve të Universitetit Bujqësor të Tiranës, bazuar në Rregulloren "Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në UBT”, neni 4, pika 15; Statutin e UBT, neni 14, pika 7; dhe Proçesverbali Nr. 47 datë 21/06/2024, si edhe Vendimin e KZF_së së FEA s Nr. 18 datë 21/06/2024; dhe Vendimin e KIZ Nr. 27, datë 24.06.2024, mbi hedhjen e shortit për kandidatët për anëtarë të senatit akademik Drini Hasan Salko dhe Edvin Ahmet Zhllima në Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit pas rezultatit të shortit të hedhur, KIZ,

VENDOSI

1. Z. Drini Hasan Salko shpallet fitues si përfaqësues i Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit në Senatin Akademik të UBT.

VENDIM Nr.28  Komisioni Institucional i Zgjedhjeve të Universitetit Bujqësor të Tiranës _ VENDIM Nr.27