Komisioni i Zgjedhjeve të Faktultetit të Mjekësisë Veterinare_VENDIM Nr.1

VENDIM Nr.1

Mbështetur në Ligjin nr 80/2015 “Për Arsimin e Larte dhe Kërkimin Shkencor ne Institucionet e Arsimit te Larte ne Republikën e Shqipërisë” dhe vendimit numër 9, datë 26.04.2024 për ngritjen e komisioneve zgjedhore pranë fakulteteve, sot me date 30.04.2024 u konstitua Komisioni Zgjedhor i Fakultetit të Mjekësisë Veterinare.
Komisioni përzgjodhi si kryetare me vendim unanim Prof. Asoc Elenica Dimco.

Vendim 1 


Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit _ VENDIM Nr.1