Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Bioteknologjisë dhe Ushqimit _ VENDIM Nr.1

VENDIM

Nr. 1, datë 29.04.2024

Komisioni i Zgjedhjeve në Fakultet (KZF) të Fakulteti të Bioteknologjisë dhe Ushqimit i mbledhur sot më datë 29.04.2024 mbështetur në neni 7, pika 4 të Rregullores ”Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në UBT”, vendosi:

Të shpallë kryetar të Komisionit të Zgjedhjeve në Fakultet Znj. Anisa Peçuli me votim me shumicë të votave të anëtarëve të tij.

Vendim Nr.1 


Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Bioteknologjisë dhe Ushqimit _ VENDIM Nr.2