Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Bioteknologjisë dhe Ushqimit _ VENDIM Nr.2

VENDIM

Nr. 2, datë 29.04.2024

Komisioni i Zgjedhjeve në Fakultet (KZF) të Fakultetit të Bioteknologjisë dhe Ushqimit mbledhur sot më datë 29.04.2024 mbështetur në nenin 18, pika 1 dhe 3, të Rregullores ”Për organizimin e zgiedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në UBT”, vendosi:

l. Shpall ditën (datës së fillimit dhe mbarimit) e regiistrimeve për Drejtues të Njësisë Kryesore dhe Drejtues të Njësisë Bazë, duke filluar nga dita e hënë datë 13.05.2024 deri ditën e premte datë 17.05.2024, ora 16:00.

2. Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e kërkuara sipas neneve 21 dhe 22 të Rregullores ”Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në UBT”

3. Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentacionin e kërkuar sipas nenit 25 të Rregullores ”Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në UBT”.

4. Aplikimi bëhet pranë sekretarisë së KZF.

Vendim Nr.2  

Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit _ VENDIM Nr.8