Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Bioteknologjisë dhe Ushqimit _ VENDIM Nr.3

VENDIM

Nr. 3, datë 17.05.2024


Komisioni i Zgjedhjeve i Fakultet të Bioteknologjisë dhe Ushqimit, i cili bazuar në Rregulloren "Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në UBT", neni 7, pika 7, gërma d, neni 21, neni 22, neni 25, pika 4,

VENDOSI

1. Të miratojë listën e kandidatëve për Drejtues të Njësisë Kryesore dhe Drejtues të Njësive Bazë , si vijon:

Vendim Nr.3 


Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Bioteknologjisë dhe Ushqimit _ VENDIM Nr.1