Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit _ VENDIM Nr.1

VENDIM

Nr. 1 _ Dt 29.04.2024

Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit (KZF) për Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit, Bazuar në "Rregulloren për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në UBT", neni 7 pika 4 si dhe në vendimin për emerimin e anëtareve të KZF nga KIZ, Nr.9, Dt.26.04.2024, i përbëre nga;

1.         Eurora Mici

2.         Marsela Alikaj

3.         Jolia Korita

4.         Florie Rexha

5.         Enkelejda Buda

6.         Florijan Plaku

7.         Stejsi Kaçorri (student)

Bazuar në nenin 7, pika 4, të "Rregullores për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në UBT”, u realizua proçesi i votimit të hapur, ku me votim unanim të anëtarëve të tij, u zgjodh kryetar i KZF për Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit Jolia Korita

Vendim 1 

Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit _ VENDIM Nr.2