Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit _ VENDIM Nr.4

VENDIM

Nr. 4, datë 20.05.2024

 Komisioni i Zgjedhjeve i Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit, bazuar në Rregulloren "Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në UBT", neni 7, pika 7, germa d, neni 21, neni 22, neni 25, pika 4.

VENDOSI

1.      Të miratojë listën e kandidatëve për Drejtues të Institutit të Resurseve Gjenetike Bimore, si vijon:

Lista e kandidateve Për Drejtues të Institutit të Resurseve Gjenetike Bimore


Nr.


Emër Atësi Mbiemër


Dokumentacioni


1.


Valbona Burhan Hobdari


 Vendim 4 KZF FBM 


Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit _ VENDIM Nr.3