Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit _ VENDIM Nr.5

VENDIM

Nr. 5, datë 20.05.2024

 Komisioni i Zgjedhjeve i Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit, bazuar në Rregulloren "Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në UBT", neni 7, pika 7, germa d, neni 21, neni 22, neni 25, pika 4.

VENDOSI

1.      Të miratojë listën e kandidatëve për Drejtues të njësive bazë të Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit, si vijon:

Lista e kandidatëve për Drejtues të njësive bazë, Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit

Fakulteti

Emër Atësi Mbiemër

Dokumentacioni


Departamenti i Mjedisit & Burimeve Natyrore


Ferdi Hajdar BrahushiDepartamenti i Shkencave Agronomike


Lirika Zija Kupe (Dorri)Departamenti i Hortikulturës & Arkitekturës së Peizazhit


Gjokë Mark VuksaniDepartamenti i Mbrojtjes së Bimëve


Ajten Bardhyl BërxolliDepartamenti i Shkencave Zooteknike


Enkelejda Bujar SallakuDepartamenti i Akuakulturës & Peshkimit


Jerina Myfit Kolitari


Vendim 5 KZF FBM 

Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit _ VENDIM Nr.4