Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit _ VENDIM Nr.1

VENDIM

Nr. 1 _ Dt 30.04.2024

Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit Ekonomisë dhe Agrobiznesit, i ngritur me vendim të Komisionit Institucional të Zgiedhjeve Nr.9, date 26.04.2024, i përbërë nga:

l .         Arianit Peci

2.         Amalia Tola

3.         Elona Fejzaj

4.         Elsa Zela

5.         Merita Gecaj

6.         Silvana Nakuçi

7.         Juna Lluka (Student)

Bazuar në nenin 7, pika 4, e Rregullores "Për organizimin e zgjedhjeve të para për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë, në Republikën e Shqipërisë", me  shumicë votash të anëtarëve të tij, zgjodhën kryetare të KZFEA, Znj, Elona Fejzaj.


Vendim Nr.1 

Komisioni i Zgjedhjeve të Faktultetit të Mjekësisë Veterinare_VENDIM Nr.1