Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit _ VENDIM Nr.10

VENDIM

Nr. 10, datë 05.06.2024

PËR
MIRATIMIN E SALLAVE TË VOTIMIT
(KATEGORINË STAF AKADEMIK DHE STUDENT)

Në zbatim të ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015, "Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë"; të Rregullores për "Organizimin e Zgjedhjeve për Autoritetet dhe Organet Drejtuese në UBT",

VENDOSI;

1.     Miratimin e sallës "Behar Male" për Komisionin Qendror të KZF-FEA, që do të shërbejë si qendër votimi numër 1 ku do të votojë stafi akademik.

2.     Miratimin e sallës BIOI për Komisionin e Qendrës së Votimit për studentët, që do të shërbejë si qendër votimi numër 2 ku do të votojnë studentët.

3.     Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

Vendim Nr. 10 

Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit _ VENDIM Nr.9